DANH SÁCH CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC
Minimize

CÁC CHI ĐOÀN TRỰC THUỘC ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ (2018-2019)

STT

CHI ĐOÀN

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Chi đoàn 57.NNA-1

Đoàn khoa Ngoại ngữ

2

Chi đoàn 57.NNA-2

Đoàn khoa Ngoại ngữ

3

Chi đoàn 57.NNA-3

Đoàn khoa Ngoại ngữ

4

Chi đoàn 57.NNA-4

Đoàn khoa Ngoại ngữ

5

Chi đoàn 58.NNA-1

Đoàn khoa Ngoại ngữ

6

Chi đoàn 58.NNA-2

Đoàn khoa Ngoại ngữ

7

Chi đoàn 58.NNA-3

Đoàn khoa Ngoại ngữ

8

Chi đoàn 58.NNA-4

Đoàn khoa Ngoại ngữ

9

Chi đoàn 59.NNA-1

Đoàn khoa Ngoại ngữ

10

Chi đoàn 59.NNA-2

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

11

Chi đoàn 59.NNA-3

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

12

Chi đoàn 59.NNA-4

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

13

Chi đoàn 60.NNA-1

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

14

Chi đoàn 60.NNA-2

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

15

Chi đoàn 60.NNA-3

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

16

Chi đoàn 60.NNA-4

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

17

Chi đoàn 60.NNA-5

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

18

Chi đoàn 60.NNA-6

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

19

Chi đoàn 60.NNA-7

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

20

Chi đoàn 60.NNA-8

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

21

Chi đoàn 60.NNA-9

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

22

Chi đoàn 60.NNA-10

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

23

Chi đoàn 60C.TADL-1

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

24

Chi đoàn 60C.TADL-2

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

25

Chi đoàn 60C.TADL-3

Đoàn khoa Ngoại ngữ

 

26

Chi đoàn giáo viên

Đoàn khoa Ngoại ngữ