Danh sách nhân sự
Minimize

DANH SÁCH BCH ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ

NHIỆM KỲ 2017 - 2019

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Thị Thiên Lý

Bí thư

097 820 42 08

thienly@ntu.edu.vn

2

Lý Ngọc Huyền

Ủy viên

035 839 23 01

lyngochuyen20@gmail.com

3

Lê Thị Lý

Ủy viên

098 787 69 72

huongly9564@gmail.com

4

Nguyễn Hồ Thái

Ủy viên

093 575 91 73

nguyenhothai1998@gmail.com

5

Đặng Thị Kim Thoa

Ủy viên

096 926 84 58

lenhattruong159@gmail.com

6

Lữ Lâm Oanh

Ủy viên

7

Võ Thị Yến Nhi

Ủy viên