ĐĂNG KÝ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
Đóng

Năm học 2012 - 2013

STT

Họ và tên GV

Học hàm, học vị

Hoạt động đổi mới CTGD

Học phần

Lớp triển khai

Thời gian thực hiện

1

Nguyễn Hoàng Hồ

Thạc sỹ

Nâng cao khả năng dịch báo chí

Biên dịch 3 51TAPD

HK 2/2013

2

Hoàng Công Bình

Thạc sỹ3

Phạm Thị Kim Uyên

Thạc sỹ

Sử dụng hoạt động nhóm trong giảng dạy Biên dịch

Biên dịch 2

51 TAPD

HK 1/2013

4

Lê Cao Hoàng Hà

Thạc sỹ

Phương pháp giảng dạy Biên dịch

Biên dịch 1

52 TAPD

HK 1/2013

5

Trần Thị Thúy Quỳnh

Cử nhân

6

Cao Thị Minh Hậu

Thạc sỹHK 1/2013

7

Đặng Kiều Diệp

Thạc sỹ

Ứng dụng nguồn báo chí trong dạy Nói

Nói 4

HK 2/2013