DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ MÔN BIÊN-PHIÊN DỊCH
Đóng

             

1. TS. Hoàng Công Bình 2. TS. Võ Nguyễn Hồng Lam
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Biên-Phiên dịch Chức vụ: Trưởng Khoa Ngoại ngữ
Chức danh: Giảng viên chính Chức danh: Giảng viên
CN: Ngôn ngữ học CN: Giáo dục Ngôn ngữ Anh
Quá trình công tác: từ 10/1996 Quá trình công tác: từ 09/1997
SĐT: 091 682 27 67 SĐT: 096 307 64 17
Email: binhhc@ntu.edu.vn  Email: lamvnh@ntu.edu.vn
3. ThS. Nguyễn Hoàng Hồ  4. ThS. Đặng Kiều Diệp
Chức danh: Giảng viên chính  Chức danh: Giảng viên
CN: Tiếng Anh CN: Lý luận và PPGD Tiếng Anh
Quá trình công tác: từ 12/1989  Quá trình công tác: từ 10/1998
SĐT: 090 565 69 90  SĐT: 091 415 19 99
Email: honh@ntu.edu.vn  Email: diepdk@ntu.edu.vn
5. ThS. Phạm Thị Hải Trang  6. ThS. Trần Thị Thúy Quỳnh
Chức danh: Giảng viên  Chức danh: Giảng viên
CN: Tiếng Anh CN: Lý luận và PPGD Tiếng Anh
Quá trình công tác: từ 02/2002  Quá trình công tác: từ 09/2004
SĐT: 090 518 46 84  SĐT: 098 555 78 86
Email: trangpth@ntu.edu.vn  Email: quynhttt@ntu.edu.vn
7. ThS. Phạm Thị Kim Uyên  8. ThS. Lê Cao Hoàng Hà
Chức danh: Giảng viên  Chức danh: Giảng viên
CN: Tiếng Anh CN: Lý luận và PPGD Tiếng Anh
Quá trình công tác: từ 11/2005  Quá trình công tác: từ 06/2007
SĐT: 091 859 95 05  SĐT: 093 615 85 40
Email: uyenptk@ntu.edu.vn  Email: halch@ntu.edu.vn
9. ThS. Hồ Yến Nhi  10. ThS. Bùi Vân Anh
Chức danh: Giảng viên  Chức danh: Giảng viên
CN: Ngôn ngữ học ứng dụng CN: Ngôn ngữ Anh
Quá trình công tác: từ 04/2015  Quá trình công tác: từ 09/2015
SĐT: 037 556 84 18  SĐT: 082 409 77 77
Email: nhihy@ntu.edu.vn  Email: anhbv@ntu.edu.vn
11. ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý  12. Trang Kim Yến
Chức danh: Giảng viên  Chức vụ: Thư ký giáo vụ Khoa
CN: Ngôn ngữ Anh  CN: Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác: từ 11/2015  Quá trình công tác: từ 05/2017
SĐT: 035 600 36 20  SĐT: 035 760 58 54
Email: thienly@ntu.edu.vn  Email: yentk@ntu.edu.vn
GIÁO VIÊN KIÊM NHIỆM

        
1. TS. Nguyễn Thị Ngân

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hợp tác đối ngoại
Chức danh: Giảng viên
CN: Ngôn ngữ học
Quá trình công tác: từ 06/2002
SĐT: 091 774 76 03
Email: ngannt@ntu.edu.vn
CỰU GIÁO VIÊN BỘ MÔN
1. ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Chức danh: Giảng viên chính
Quá trình công tác: từ 12/1986
SĐT: 091 774 59 53
Email: hongnt@ntu.edu.vn

2. ThS. Nguyễn Thị Kiệp
Chức danh: Giảng viên chính
Quá trình công tác: 09/1991 - 10/2012
Email: nthikiep@yahoo.com

3.ThS. Cao Thị Minh Hậu
Chức danh: Giảng viên chính
Quá trình công tác: 09/1990 - 09/2013
Email: caominhhau@gmail.com