DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ MÔN BIÊN-PHIÊN DỊCH
Đóng
1. Hoàng Công Bình
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Biên-Phiên dịch - Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ
Quá trình công tác: từ 10/1996
SĐT: 091 682 27 67
Email: binhhc@ntu.edu.vn

2. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 12/1986
SĐT: 091 774 59 53
Email: hongnt@ntu.edu.vn
 
3. Võ Nguyễn Hồng Lam
Chức vụ: Quyền Trưởng Khoa Ngoại ngữ - Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (NCS)
Quá trình công tác: từ 09/1997
SĐT: 096 307 64 17
Email: lamvnh@ntu.edu.vn

4. Nguyễn Hoàng Hồ
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 12/1989
SĐT: 090 565 69 90
Email: honh@ntu.edu.vn

5. Đặng Kiều Diệp
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 10/1998
SĐT: 091 415 19 99
Email: diepdk@ntu.edu.vn

6. Phạm Thị Hải Trang
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 02/2002
SĐT: 090 518 46 84
Email: trangpth@ntu.edu.vn

7. Trần Thị Thúy Quỳnh
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 09/2004
SĐT: 098 555 78 86
Email: quynhttt@ntu.edu.vn

8. Phạm Thị Kim Uyên
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 11/2005
SĐT: 091 859 95 05
Email: uyenptk@ntu.edu.vn

9. Lê Cao Hoàng Hà
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 06/2007
SĐT: 093 615 85 40
Email: halch@ntu.edu.vn

10. Hồ Yến Nhi
Chức vụ: Giảng viên 
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 04/2015
SĐT: 0167 556 84 18
Email: nhihy@ntu.edu.vn

11. Bùi Vân Anh
Chức vụ: Giảng viên 
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 09/2015
SĐT: 0129 409 77 77
Email: anhbv@ntu.edu.vn

12. Nguyễn Thị Thiên Lý
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 11/2015
SĐT: 0165 600 36 20
Email: thienly@ntu.edu.vn

13. Trang Kim Yến
Chức vụ: Thư ký giáo vụ Khoa
Quá trình công tác: từ 05/2017
SĐT: 0165 760 58 54
Email: yentk@ntu.edu.vn


GIÁO VIÊN KIÊM NHIỆM
1. Nguyễn Thị Ngân
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hợp tác đối ngoại - Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ
Quá trình công tác: từ 06/2002
SĐT: 091 774 76 03
Email: ngannt@ntu.edu.vn


CỰU GIÁO VIÊN BỘ MÔN
1. Cô Nguyễn Thị Kiệp
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 09/1991 - 10/2012
Email: nthikiep@yahoo.com

2. Cô Cao Thị Minh Hậu
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 09/1990 - 09/2013
Email: caominhhau@gmail.com