Websites bổ trợ học tiếng Anh
Đóng

  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2017 - 2018

1.  Viết 2 - ThS Nguyễn Phương Lan & ThS Bùi Thị Ngọc Oanh
2. Viết 4 - ThS Nguyễn Phương Lan & ThS Trần Thị Cúc
3. Ngữ pháp 2 - ThS Nguyễn Phương Lan & ThS Bùi Thị Ngọc Oanh
4. Nói 2 - ThS Lê Hoàng Duy Thuần & ThS Lê Thị Thu Nga
5. Nói 4 - ThS Lê Hoàng Duy Thuần & ThS Trần Thị cúc
6. Nghe 2 - ThS Ngô Quỳnh Hoa & ThS Trần thị Thu Trang
7. Nghe 4 - ThS Ngô Quỳnh Hoa & ThS Trần Thị Cúc
8. Ngữ âm thực hành 2 - TS Trần Thị Minh Khánh & ThS Ngô Quỳnh Hoa
9. Từ vựng - ThS Lê Thị Thu Nga & ThS Nguyễn Phan Quỳnh Thư
10. Đọc 2 - ThS Nguyễn Trọng Lý & TS Trần Thị Minh Khánh
11. Đọc 4 - ThS Nguyễn Trọng Lý & TS Trần Thị Minh Khánh
12. Tiếng Nga 1 - ThS Phan Minh Đức
13. Tiếng Nga 3 - ThS Phan Minh Đức
14. Tiếng Trung 1 - ThS Phạm Thị Minh châu
15.Tiếng Trung A1 - ThS Phạm Thị Minh Châu
16. Tiếng Trung A2.1 - ThS Phạm Thị Minh Châu
17. Ngôn ngữ Trung quốc 3 - ThS Phạm Thị Minh Châu
18. Ngôn ngữ Pháp 1 - TS Nguyễn Duy Sự
19. Ngôn ngữ Pháp 2 - TS Nguyễn Duy Sự
20. Ngôn ngữ Pháp 3 - TS Nguyễn Duy Sự

---------------------------------------------------------------------