Enter Title
Đóng
  
Text/HTML
Đóng

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN THUỘC BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG QUẢN LÝ

STT

HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

                     CÁC HỌC PHẦN NGHE

1

Nghe 1

2

Bắt buộc

2

Nghe 2

2

Bắt buộc

3

Nghe 3

2

Bắt buộc

4

Nghe 4

2

Bắt buộc

5

Nghe 5

2

Tự chọn

                     CÁC HỌC PHẦN NÓI

6

Nói 1

2

Bắt buộc

7

Nói 2

2

Bắt buộc

8

Nói 3

2

Bắt buộc

9

Nói 4

2

Bắt buộc

10

Giao tiếp trước công chúng

2

Tự chọn

                     CÁC HỌC PHẦN ĐỌC

11

Đọc 1

2

Bắt buộc

12

Đọc 2

2

Bắt buộc

13

Đọc 3

2

Bắt buộc

14

Đọc 4

2

Bắt buộc

15

Đọc 5

2

Tự chọn

                     CÁC HỌC PHẦN VIẾT

16

Viết 1

2

Bắt buộc

17

Viết 2

2

Bắt buộc

18

Viết 3

2

Bắt buộc

19

Viết 4

2

Bắt buộc

20

Viết 5.

2

Tự chọn

                     CÁC HỌC PHẦN NGỮ ÂM

21

Ngữ âm thực hành 1.

2

Bắt buộc

22

Ngữ âm thực hành 2

2

Tự chọn

                     CÁC HỌC PHẦN NGỮ PHÁP

23

Ngữ pháp 1

2

Bắt buộc

24

Ngữ pháp 2

2

Tự chọn

                     CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ 2

25

Tiếng Trung 1.

3

26

Tiếng Trung 2

3

27

Tiếng Trung 3

3

3

Tiếng Trung 4

3

29

Tiếng Pháp 1

3

30

Tiếng Pháp 2

3

31

Tiếng Pháp 3

3

32

Tiếng Pháp 4

3

33

Tiếng Nga 1

3

34

Tiếng Nga 2

3

35

Tiếng Nga 3

3

36

Tiếng Nga 4

3

                      CÁC HỌC PHẦN KHÁC

37

Từ vựng.

2

38

Ngoại khóa Tiếng Anh

2

Bắt buộc

Ngoại ngữ 2 chuyên ngữ