Các Website liên kết
Đóng


  
Websites bổ trợ học tiếng Anh
Đóng

 
Đóng

BÁO CÁO SINH HOẠT HỌC THUẬT 2018-2019

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

TÊN BÁO CÁO

TÁC GIẢ

18/10/2018

3.40 pm

VP BM

Giới thiệu sách Graded Readers để tang cường kỹ năng đọc, nghe và mở rộng từ vựng cho sinh viên chuyên ngữ.

ThS. Trần Thị Cúc

Làm thế nào để tang hiệu quả học từ vựng môn Nghe 

ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương

BÁO CÁO SINH HOẠT HỌC THUẬT 2017 - 2018

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

TÊN BÁO CÁO

TÁC GIẢ

24/3/2018

7.00 am

VP BM

Báo cáo tham luận tại hội thảo quốc tế CAMTESOL

TS.Trần Thị Minh Khánh

ThS. Ngô Quỳnh Hoa

Giới thiệu sách dạy Từ Vựng 

ThS. Nguyễn Trọng Lý


  
Hình ảnh
Đóng

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 2
Tháng 01/2018

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 1

Hội thảo NCKH Khoa NN
02/ 2018

  
Links liên quan
Đóng