LỊCH CÔNG TÁC NỘI BỘ
Đóng

                                                                            Lịch công tác HK2 năm học 2017 - 2018

1.    Công tác đào tạo:

-         Bắt đầu dạy chính quy

-         Công bố CTHP, CTGDHP và bài giảng

-         Họp các nhóm giảng dạy

2.      Công tác khác

-         Tham gia lớp tập huấn xây dựng đề cương nghiên cứu, dự án và quản lý dự án.

-         Tham gia ngày Mở