Hình ảnh
Đóng

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 2
Tháng 01/2018

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 1

Hội thảo NCKH Khoa NN
02/ 2018

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Đóng

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: TS. VÕ NGUYỄN HỒNG LAM

Điện thoại: (0258) 32471371
Email: lamvnh@ntu.edu.vn

Phó trưởng khoa: Th.S LÊ HOÀNG DUY THUẦN

Điện thoại: (0258) 32471371
Email: thuanlhd@ntu.edu.vn

Chức năng và nhiệm vụ của BCN Khoa: (Xem thêm file đính kèm)

Trưởng Khoa:

1. Phụ trách chung mọi mặt hoạt động của Khoa;

2. Trực tiếp phụ trách công tác về tổ chức nhân sự;

3. Phụ trách hợp tác đối ngoại ngoài nước;

4. Quản lý đào tạo khối chuyên ngữ, bằng 2 và tiếng Anh chuyên ngành;

5. Ký:

- Các giấy tờ đối ngoại được Hiệu trưởng ủy quyền (văn bản đi ra ngoài trường)

- Các giấy tờ về nhân sự và tổ chức cán bộ.

- Giấy công lệnh (từ Phó trưởng Khoa trở xuống), Giấy nghỉ phép của cán bộ trong Khoa.

- Ký duyệt chi thuộc quỹ của Khoa và ký đề nghị Trường chi thanh toán.


Phó Trưởng Khoa:

1.  Công tác sinh viên (CLB Tiếng Anh, GVCN và Cố vấn học tập);

2.  Công tác đào tạo khối không chuyên ngữ;

3.  Phụ trách hợp tác đối ngoại trong nước;

4.  Công tác quỹ khoa;

5.  Công tác cơ sở vật chất;

6.  Công tác quảng bá;

7.  Các công tác khác.CÁC BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM:

1. Bộ môn Thực hành Tiếng:    TS. Trần Thị Minh Khánh  - Trưởng Bộ môn

2. Bộ môn Biên-Phiên dịch:     TS. Hoàng Công Bình          - Trưởng Bộ môn

3. Trung tâm Ngoại ngữ:          Th.S Phan Minh Đức           - Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ

Nhóm phụ trách quan hệ quốc tế:

1. BM Thực hành tiếng:            TS. Trần Thị Minh Khánh

2. BM Biên - phiên dịch:          Th.S Võ Nguyễn Hồng Lam

Nhóm phụ trách đối ngoại trong nước:

1. BM Thực hành tiếng:           Th.S Lê Hoàng Duy Thuần

2. BM Biên - Phiên dịch:         TS. Hoàng Công Bình

Nhóm phụ trách tài liệu học tập và nghiên cứu:

1. BM Thực hành tiếng:          Th.S Nguyễn Trọng Lý

2. BM Biên - phiên dịch:         Th.S Nguyễn Hoàng Hồ

Nhóm phụ trách website:

1. Web Khoa:                           ThS. Nguyễn Thị Thiên Lý

2. Web BM Thực hành tiếng:  Th.S Lê Thị Thu Nga

3. Web BM Tiếng Anh Biên - phiên dịch: Th.S Bùi Vân Anh


Cựu cán bộ của Khoa:

Thầy Nguyễn Đăng Cống  : Nguyên Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Thầy Huỳnh Quang Châu  : Nguyên Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Cô Lê Thu Quế                  : Nguyên Chủ tịch Công đoàn Khoa

Cô Nguyễn Thị Uyên        : Nguyên Trưởng Bộ môn Thực hành tiếng

Cô Nguyễn Thị Kiệp         : Nguyên Phó Bộ môn Ngoại ngữ