Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch xét duyệt đề cương đề tài luận văn cao học lớp CHNT2017-1 (CHKG)
12/03/2018 7:28:11 SA


LỊCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC

Thời gian: ngày 29-30/03/2018

Địa điểm: Phòng Chuyên đề Viện (tầng 3, khu nhà B3)

TT

HỌ TÊN

MÃ SỐ

LỚP

      1           

Huỳnh Văn Quýt

7h30 – 8h15

29//03/2018

59CH236

CHNT2017-1

      2           

Nguyễn Ngọc Điền

8h15 – 9h

29/03/2018

59CH229

CHNT2017-1

      3           

Nguyễn Hoàng Giăng

9h – 9h45

29/03/2018

59DT29

CHNT2017-1

      4           

Lê Văn Tú

9h45 – 10h30

29/03/2018

59DT31

CHNT2017-1

      5           

Danh Tơ

10h30 – 11h15

29/03/2018

59CH238

CHNT2017-1

      6           

Lê Hoài

13h30 – 14h15

29/03/2018

59CH264

CHNT2017-1

      7           

Quách Văn Nghĩa

14h15 – 15h00

29/03/2018

59CH235

CHNT2017-1

      8           

Dương Duy Duyệt

15h00 – 15h45

29/03/2018

59CH231

CHNT2017-1

      9           

Danh Thị Trúc Mai

15h45 – 16h30

29/03/2018

59CH234

CHNT2017-1

  10           

Trần Hải Đăng

16h30 – 17h15

29/03/2018

59DT01

CHNT2017-1

  11           

Huỳnh Thanh Hà

7h30 – 8h15

30/03/2018

59CH232

CHNT2017-1

  12           

Đặng Văn Hường

8h15– 9h00

30/03/2018

59CH233

CHNT2017-1

  13           

Thái Văn Sang

9h00 – 9h45

30/03/2018

59CH237

CHNT2017-1

  14           

Võ Hoàng Ân

9h45 – 10h30

30/03/2018

59CH228

CHNT2017-1

  15           

Nguyễn Thị Hồng Điệp

10h30 – 11h15

30/03/2018

59CH230

CHNT2017-1

  16           

Nguyễn Hoàng Tính

14h – 14h45

30/03/2018

59DT02

CHNT2017-1

17

Lâm Khâm Pháp

14h45 – 15h30

30/03/2018

59DT30

CHNT2017-1

18

Cao Quốc Tuấn

15h30 – 16h15

30/03/2018

59CH239

CHNT2017-1

                                                                                     
                                                                 Nha trang, ngày 09  tháng 03 năm 2018
Thông báo
Đóng

Lịch xét duyệt đề cương đề tài luận văn cao học lớp CHNT2017-1 (CHKG)
12/03/2018 7:28:11 SA


LỊCH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN CAO HỌC

Thời gian: ngày 29-30/03/2018

Địa điểm: Phòng Chuyên đề Viện (tầng 3, khu nhà B3)

TT

HỌ TÊN

MÃ SỐ

LỚP

      1           

Huỳnh Văn Quýt

7h30 – 8h15

29//03/2018

59CH236

CHNT2017-1

      2           

Nguyễn Ngọc Điền

8h15 – 9h

29/03/2018

59CH229

CHNT2017-1

      3           

Nguyễn Hoàng Giăng

9h – 9h45

29/03/2018

59DT29

CHNT2017-1

      4           

Lê Văn Tú

9h45 – 10h30

29/03/2018

59DT31

CHNT2017-1

      5           

Danh Tơ

10h30 – 11h15

29/03/2018

59CH238

CHNT2017-1

      6           

Lê Hoài

13h30 – 14h15

29/03/2018

59CH264

CHNT2017-1

      7           

Quách Văn Nghĩa

14h15 – 15h00

29/03/2018

59CH235

CHNT2017-1

      8           

Dương Duy Duyệt

15h00 – 15h45

29/03/2018

59CH231

CHNT2017-1

      9           

Danh Thị Trúc Mai

15h45 – 16h30

29/03/2018

59CH234

CHNT2017-1

  10           

Trần Hải Đăng

16h30 – 17h15

29/03/2018

59DT01

CHNT2017-1

  11           

Huỳnh Thanh Hà

7h30 – 8h15

30/03/2018

59CH232

CHNT2017-1

  12           

Đặng Văn Hường

8h15– 9h00

30/03/2018

59CH233

CHNT2017-1

  13           

Thái Văn Sang

9h00 – 9h45

30/03/2018

59CH237

CHNT2017-1

  14           

Võ Hoàng Ân

9h45 – 10h30

30/03/2018

59CH228

CHNT2017-1

  15           

Nguyễn Thị Hồng Điệp

10h30 – 11h15

30/03/2018

59CH230

CHNT2017-1

  16           

Nguyễn Hoàng Tính

14h – 14h45

30/03/2018

59DT02

CHNT2017-1

17

Lâm Khâm Pháp

14h45 – 15h30

30/03/2018

59DT30

CHNT2017-1

18

Cao Quốc Tuấn

15h30 – 16h15

30/03/2018

59CH239

CHNT2017-1

                                                                                     
                                                                 Nha trang, ngày 09  tháng 03 năm 2018