Chi tiết thông báo
Minimize

Chương trình công tác của Bộ môn nhiệm kỳ 2016 - 2021
4/17/2018 10:04:32 AM

BỘ MÔN CƠ SỞ SINH HỌC NGHỀ CÁ

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ MÔN NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Trọng tâm

- Công tác đào tạo: Ổn định nhân sự sau khi tái cơ cấu bộ môn, phân công lại cán bộ phụ trách học phần theo chuyên môn, rà soát và cập nhật chương trình, bài giảng các môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo và NCKH (ít nhất 03 tài liệu xuất bản).

- Công tác nghiên cứu khoa học: Phát triển các thế mạnh công tác nghiên cứu KHCN, thành lập các nhóm nghiên cứu có tính liên kết với các thành viên khác của các Bộ môn khác nhằm triển khai các nghiên cứu có khả năng ứng dụng cao;

- Phát triển công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, đến năm 2021 Bộ môn có thêm 4 tiến sĩ và 1 PGS mới;

1. Công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng:

Cập nhật lại chương trình các môn học thuộc Bộ môn quản lý theo kế hoạch 2 năm 1 lần, theo đó tăng thời lượng thực hành, thực tập tại các cơ sở thực nghiệm, đặc biệt chú trọng tới việc phối hợp với các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất trong việc gửi sinh viên đến thực tập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động đối với chuẩn đầu ra của người học;

Coi trọng chất lượng đào tạo sau đại học, trong đó tăng cường công tác quản lý nghiên cứu sinh thuộc Bộ môn quản lý nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo và uy tín của Viện/trường;

Phối hợp với Viện để tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong cả nước;

Công tác giảng dạy, tổ chức thi, coi thi và chấm thi đúng quy chế, không có cán bộ giảng viên vi phạm;

Kiểm tra, rà soát công tác cập nhật bài giảng các môn học theo chương trình đào tạo đã được cập nhật; coi trọng công tác biên soạn và xuất bản tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Dự kiến trong nhiệm kỳ có ít nhất 03 tài liệu được xuất bản:

-          Cơ sở sinh thái sinh lý và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản nhiệt đới (T. Khương và T. Hoàng)

-          Ứng dụng công nghệ sinh học trong Nuôi trồng thủy sản (T. Sỹ)

-          Sinh lý động vật thủy sản (T. Hoàng và C. Linh)

Xây dựng và phát triển ngành cao học mới theo yêu cầu của Viện trưởng (Tìm hiểu qui trình xây dựng và phát triển ngành mới).

2. Công tác khoa học công nghệ và tác hợp tác đối ngoại

Duy trì và phát triển thế mạnh của Bộ môn về hoạt động KHCN thông qua số lượng đề tài các cấp; các công trình nghiên cứu cơ bản đáp ứng và ứng dụng cho các nghiên cứu ứng dụng cho ngành NTTS; Tích cực xây dựng chương trình nghiên cứu các cấp và tìm kiếm nguồn kinh phí tài trợ cho các hoạt động nghiên cứu của Bộ môn, đảm bảo hàng năm Bộ môn luôn duy trì có ít nhất 02 đề tài NCKH/năm.

Phối hợp với các bộ môn khác, đơn vị khác trong trường để tạo thành các nhóm nghiên cứu cơ bản – triển khai - ứng dụng trong lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, thông qua các thành viên trong nhóm để khai thác các mối quan hệ trong việc tìm kiếm các đề tài/dự án nhằm thúc đẩy hoạt động KHCN của Bộ môn, Viện và Nhà trường.

Động viên cán bộ thuộc Bộ môn viết bài báo khoa học, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học nhằm giao lưu khoa học và học thuật, cũng như quảng bá các kết quả nghiên cứu KHCN của Bộ môn ra bên ngoài. Hàng năm Bộ môn dự kiến công bố khoảng 12 bài báo công bố trong nước/quốc tế.

Chú trọng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, Bộ môn cũng khuyến khích các sinh viên năm thứ 2 trở về sau tham gia các đề tài KHCN của giảng viên; hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng các đề cương nghiên cứu và tìm kiếm nguồn kinh phí để sinh viên nghiên cứu khoa học;

Để thúc đẩy hoạt động hợp tác đối ngoại, Bộ môn cũng chú trọng khuyến khích các giảng viên tìm kiếm các doanh nghiệp, các nguồn tài trợ quốc tế để triển khai các nghiên cứu khoa học cũng như đào tạo tập huấn ngắn hạn.

Bộ môn sẽ tiến hành xây dựng và tìm kiếm các dự án hợp tác quốc tế. Hy vọng trong nhiệm kỳ có ít nhất 01 dự án hợp tác quốc tế được chấp nhận.

3. Công tác sinh viên

Phối hợp với Viện, Phòng Công tác – Chính trị và Sinh viên để thực hiện tốt công tác cố vấn học tập.

Coi trọng công tác NCKH trong sinh viên. Xây dựng kế hoạch để có nhiều sinh viên tham gia NCKH, ngoài việc là chủ nhiệm đề tài, còn có nhiều sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cùng với các thầy, cô giáo trong Bộ môn, tham dự và trình bày báo cáo khoa học tại các hội nghị khoa học, qua đó nâng cao kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn.

4. Công tác tổ chức và bồi dưỡng cán bộ

Phân công lại cán bộ phụ trách học phần theo chuyên môn trên tinh thần mỗi giảng viên phụ trách 2 – 3 học phần và 1 học phần có ít nhất 2 giảng viên phụ trách (1 chính, 1 – 2 phụ) (có phụ lục đính kèm);

Rà soát để có kế hoạch đào tạo đội ngũ, phát triển chuyên môn/nghiệp vụ cho từng giảng viên theo chuyên môn phụ trách; chú trọng đôn đốc, hỗ trợ các NCS trong Bộ môn hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ. Hàng năm cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng tâp huấn trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ và chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch của Viện và Nhà trường. Bộ môn dự kiến trong nhiệm kỳ có thêm 04 tiến sĩ mới. Kế hoạch học tập NCS cho các thành viên trong Bộ môn theo phụ lục đính kèm;

Động viên và hỗ trợ để các tiến sĩ trong Bộ môn chuẩn bị các điều kiện đăng ký xét phong danh hiệu PGS/GS; Bộ môn dự kiến trong nhiệm kỳ có ít nhất 01 PGS mới.

5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

Thông qua các chương trình nghiên cứu, tìm kiếm đối tác, phối hợp với cá trại trưởng để góp phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Trại Cam Ranh và Ninh Phụng nhằm phục vụ thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.

Bộ môn sẽ rà soát lại các tài sản đang thuộc Bộ môn quản lý và dự kiến xây dựng một phòng thí nghiệm nhằm trang bị cho thực hành các môn học thuộc Bộ môn quản lý và phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

Bộ môn tiến hành xây dựng Quỹ Bộ môn nhằm để chi các hoạt động thường xuyên và hỗ trợ cho các công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế.

                                                Khánh Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2017

Bộ Môn Cơ sở sinh học nghề cá