Chi tiết thông báo
Minimize


1/14/2019 9:50:12 AM


VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

THÔNG BÁO


(V/v sơ kết HK 1 năm học 2018-2019)

                                                                                             Thời gian: 8h ngày 19/01/2019 (thứ bảy)

Địa điểm: P. Chuyên đề Viện

Thành phần: Toàn thể CBCNVC  của Viện