Minimize
HỌC PHẦN DO BỘ MÔN CƠ SỞ SINH HỌC NGHỀ CÁ QUẢN LÝ
Minimize
DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN CƠ SỞ SINH HỌC NGHỀ CÁ QUẢN LÝ

TT

Tên học phần

Số TC

CBGD phụ trách

I. Trình độ đại học

1

Thực vật ở nước

2 (1)

1. Trần Thị Lê Trang

2. Trương Thị Bích Hồng

2. Nguyễn Thị Thúy (TH)

2

Động vật không xương sống ở nước

2 (1)

1. Trương Thị Bích Hồng

2. Đinh Văn Khương

3

Ngư loại

2 (1)

1. Mai Như Thủy

2. Hoàng Thị Thanh

4

Sinh thái thủy sinh

2

1. Đinh Văn Khương

2. Nguyễn Đình Huy

5

Sinh lý động vật thủy sản

2 (1)

1. Phạm Phương Linh

2. Lê Minh Hoàng

3. Hoàng Thị Thanh

4. Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

6

Mô và phôi động vật thủy sản

2 (1)

1. Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

2. Phạm Quốc Hùng

3. Mai Như Thủy

4. Nguyễn Thị Thúy (TH)

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong NTTS

2 (1)

1. Lê Minh Hoàng

2. Đinh Văn Khương

3. Bành Thị Quyên Quyên

8

Công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản

2

1. Nguyễn Tấn Sỹ

2. Lê Minh Hoàng

3. Bành Thị Quyên Quyên

II. Trình độ thạc sĩ

1

Nội tiết động vật thủy sản/ Endocrinology of aquatic animal

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

2

Di truyền và chọn giống thủy sản/ Genetics and selective breeding for aquaculture

2

TS. Nguyễn Văn Minh

TS. Bành Thị Quyên Quyên

3

Sinh học phát triển động vật thủy sản/ Developmental biology in aquatic animals

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

4

Sinh thái học nghề cá/ Fisheries ecology

2

TS. Đinh Văn Khương

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

5

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản/ Application of biotechnology in aquaculture

2

TS. Nguyễn Tấn Sỹ

PGS.TS. Lê Minh Hoàng

III. Trình độ tiến sĩ

1

Nội tiết học

2

PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

PGS.TS. Nguyễn Tường Anh

2

Di truyền và chọn giống thủy sản

2

 TS.   Nguyễn Văn Minh

TS. Bành Thị Quyên Quyên


 
Minimize