Thông tin đào tạo
Minimize
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Sản xuất giống và nuôi cá biển

2. Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản

3. Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản

4. Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản

5. Nuôi trồng thủy sản

6. Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản

7. Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

8. Ô nhiễm môi trường nước

9. Viễn thám và thông tin địa lý

10. Thực tập kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ

          11. Sản xuất giống và nuôi giáp xác
         
          12. Hình thái phân loại Giáp xác và Động vật thân mềm


Chương trình giảng dạy các học phần - NH 2014-2015

1. Ô nhiễm môi trường nước - 53NTTS - ThS Đặng Thị Đoan Trang

2. Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - 54NTTS - ThS Nguyễn Lâm Anh

3. Dinh duong hoc - 54NTTS - ThS Pham Thi Khanh


ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

          Trần Văn Phước – Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản – Lớp 53 NTTS.