Hit counter (fr. 6.9.2017)
Minimize
  
Danh sách cán bộ bộ môn
Minimize


 Bộ môn Quản lý sức khỏe động vật thủy sản hiện nay có tổng số 15 nhân sự, trong có có 02 Phó Giáo sư-Tiến sĩ, 03 Tiến sĩ, còn lại là Thạc sĩ và các Nghiên cứu sinh. Các hướng chuyên sâu trong nghiên cứu và đào tạo của từng nhân sự được trình bày cụ thể trong các lý lịch khoa học của từng cá nhân
 STT  Họ và tên Chức danh/Học vị  Điện thoại  Email  Ghi chú 

 01 Nguyễn Văn Quỳnh Bôi  GVC.ThS
 0905733195
 boinvq@ntu.edu.vn
 
 02  Lê Thành Cường GV. NCS  Not Avai  cuonglt@ntu.edu.vn
 NCS tại Úc
 03  Hứa Thị Ngọc Dung GV. ThS   0983911137
 dunghtn@ntu.edu.vn
 
 04  Nguyễn Thị Thùy Giang
GV. NCS  Not Avai  giangntt@ntu.edu.vn  NCS tại Iceland
 05  Phạm Thị Hạnh
GV. ThS 0909595986  hanhpt@ntu.edu.vn   
 06  Phạm Quốc Hùng
PGS.TS.GVCC  01653757898
 hungpq@ntu.edu.vn  Viện trưởng 
 07  Nguyễn Đình Mão
PGS. TS. GVCC  0913416041
 maond@ntu.edu.vn  
 08  Vũ Thị Thùy Minh
GV. TS  Not Avai  minhntt@ntu.edu.vn  
 09  Tôn Nữ Mỹ Nga
GV. ThS  0914081270
 ngatnm@ntu.edu.vn  
 10  Trần Văn Phước
GV. ThS. NCS  0905265931
 phuoctv@ntu.edu.vn  Q. Trưởng Bộ môn
 11  Trần Thanh Tâm
GV. NCS  Not Avai  tamtt@ntu.edu.vn  NCS Tại Bỉ
 12  Mai Đức Thao
 GV. ThS  0905861907  thaomd@ntu.edu.vn  
 13  Bùi Thị Thanh Thủy
 CV.CN  01228776216
 thuybtt@ntu.edu.vn  Kế toán, thư kí
 14  Phan Văn Út
 GV. NCS  0914029128
 utpv@ntu.edu.vn