Đăng ký đổi mới PPGD
Đóng
NĂM HỌC 2013-2014
Bộ môn Nuôi thủy sản Nước ngọt

1. ThS Trương Thị Bích Hồng - Học phần Động vật không xương sống ở nước - Lớp 54NTTS

2. ThS Phùng Thế Trung - Học phần Nuôi thương phẩm Cá nước ngọt - Lớp 53NTTS

3. ThS Phùng Thế Trung - Học phần Phương pháp Bố trí thí nghiệm và Xử lý số liệu - Lớp 53NTTS

4. ThS Phạm Phương Linh - Học phần Sinh lý Động vật Thủy sản - 54NTTS


Bộ môn Nuôi thủy sản Nước lợ

1. ThS Lê Hoàng Bảo Châu - Thực vật ở nước - 55CNT

2. ThS Nguyễn Đình Huy - Sinh thái Thủy sinh vật - 54NTTS


Bộ môn Nuôi thủy sản Nước mặn

1. ThS Trần Văn Phước - Học phần Sử dụng và bảo vệ Nguồn lợi thủy sản - Lớp 53NTTSNăm học 2012-2013

Bộ môn Sinh học Nghề cá

1. TS Lê Minh Hoàng - Sinh lý Động vật Thủy sản
2. ThS Phạm Thị Khanh - Dinh dưỡng và Thức ăn Thủy sản
3. ThS Nguyễn Đình Huy - Sinh thái Thủy sinh vật
4. ThS Trương Thị Bích Hồng - Động vật không xương sống ở nước

Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản

1. ThS Lê Thị Hồng Mơ - Kỹ thuật sản xuất giống và trồng Rong biển
2. ThS Phùng Thế Trung - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Bộ môn Quản lý Môi trường và Bệnh Thủy sản

1. ThS Nguyễn Đắc Kiên - Đánh giá tác động môi trường
2. ThS Phạm Thị Hạnh - Miễn dịch học đại cương và ứng dụng trong NTTS


Năm học 2011-2012
Thông tin đào tạo
Đóng

Năng lực đào tạo

Bậc và ngành đào tạo

Đại học – Cao đẳng

Cao học

Nghiên cứu sinh

Quy định – Quy chế

Chương trình đào tạo

Chương trình học phần

Chương trình giảng dạy học phần

Lịch trình và PPGD

Tin đào tạo

Đăng ký đổi mới PPGD

Hội thảo dạy và học

Phương pháp học tập hiệu quả

Lịch học

Phân công tốt nghiệp