Thống kê thành tích đào tạo
Đóng
Đến nay, Khoa/Viện Nuôi trồng Thủy sản đã đào tạo được

- tiến sĩ
- thạc sĩ
- kỹ sư
- cử nhân
- học sinh
- công nhân kỹ thuật

DANH SÁCH TIẾN SĨ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TẠI KHOA/VIỆN NTTS