CƠ SỞ VẬT CHẤT
Đóng
Bộ môn đang quản lý Trại nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Cam Ranh đặt tại Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa. Trại có diện tích 25 ha, với hệ thống ao chứa, xử lý nước (4 ha), ao nuôi thương phẩm (10 ha) từ 500 – 10000m2, hệ thống bể composite 100 – 4000L, các máy móc, trang thiết bị chuyên dùng.... phục vụ nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, Trại còn có Phòng nghiên cứu bệnh học thủy sản, Phòng phân lập, lưu giữ và nuôi sinh khối tảo.

     

Ao nuôi thương phẩm


Hệ thống bể composite

Với hệ thống cơ sở vật chất nêu trên đảm bảo đủ điều kiện để triển khai các đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thực nghiệm, khảo nghiệm các đối tượng nuôi thủy sản nước lợ, mặn đồng thời là nơi sinh viên cuối khóa thực tập chuyên ngành cũng như đồ án tốt nghiệp.

Bên cạnh Trạm nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản Cam Ranh, Bộ môn cũng đang quản lý Bảo tàng thủy sinh vật, là nơi lưu giữ mẫu vật phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham quan học tập.


Bảo tàng Thủy sinh vật

 
Đóng