Học phần giảng dạy
Đóng
Năm học 2018-2019 (Học kỳ II)
Đề cương chi tiết học phần và chương trình giảng dạy học phần cho chương trình Đại học:

1. Sinh lý động vật thủy sản (59NTTS-1, 59NTTS-2) --> PGS.TS. Lê Minh Hoàng & ThS. Hoàng Thị Thanh

2. Sinh thái thủy sinh vật (59NTTS-1, 59NTTS-2) --> ThS. Nguyễn Đình Huy & TS. Bành Thị Quyên Quyên

3. Mô và phôi động vật thủy sản (59NTTS-1, 59NTTS-2) --> PGS.TS. Phạm Quốc Hùng & ThS. Mai Như Thủy & ThS. Nguyễn Thị Thúy

4. Thực vật ở nước (60NTTS-1, 60NTTS-2) --> ThS. Trần Thị Lê Trang & ThS. Nguyễn Thị Thúy

5. Ứng dụng công nghệ sinh học trong Nuôi trồng thủy sản (58NTTS-1, 58NTTS-2) --> TS. Nguyễn Tấn Sỹ

Năm học 2018-2019 (Học kỳ I)
Đề cương chi tiết học phần và chương trình giảng dạy học phần cho chương trình Đại học:
1. Ngư loại (59NTTS-1, 59NTTS-2) --> ThS. Hoàng Thị Thanh & ThS. Mai Như Thủy

2. Động vật không xương sống ở nước (60NTTS-1, 60NTTS-2) --> ThS. Trương Thị Bích Hồng

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Nuôi trồng thủy sản (58NTTS-1, 58NTTS-2) --> PGS.TS. Lê Minh Hoàng & ThS. Bành Thị Quyên Quyên

4. Thực vật ở nước (59.BHTS) --> ThS. Trần Thị Lê Trang; Thực hành thực vật ở nước --> ThS. Nguyễn Thị Thúy

5. Sinh thái thủy sinh (59.BHTS) --> ThS. Nguyễn Đình HuyNăm học 2017-2018 (Học kỳ II)
Đại học: 

1. Sinh lý động vật thủy sản (58NTTS-1, 58NTTS-2, 58BHTS, 58C.NTTS) --> TS. Lê Minh Hoàng & ThS. Hoàng Thị Thanh

2. Sinh thái thủy sinh vật (59QLNL, 58NTTS-1, 58NTTS-2, 58C.NTTS) --> ThS. Nguyễn Đình Huy

3. Thực vật ở nước (59NTTS-1, 59NTTS-2) --> ThS. Trần Thị Lê Trang & ThS. Nguyễn Thị Thúy (Thực hành môn học)

4. Mô và phôi Động vật thủy sản (58NTTS-1, 58NTTS-2, 59BHTS) --> PGS.TS. Phạm Quốc Hùng & ThS. Mai Như Thủy & ThS. Nguyễn Thị Thúy

Cao học:
1. Sinh thái học nghề cá (CHNT2017-1, CHNT2017-2) --> TS. Lê Minh Hoàng

2. Nội tiết Động vật thủy sản (CHNT2017-1, CHNT2017-2) --> PGS.TS. Phạm Quốc Hùng

3. Di truyền và chọn giống thủy sản (CHNT2017-1, CHNT2017-2) --> TS. Nguyễn Văn Minh

4. Ứng dụng Công nghệ sinh học trong Nuôi trồng thủy sản (CHNT2017-1, CHNT2017-2) --> TS. Nguyễn Tấn Sỹ