Nghiên cứu khoa học
Đóng

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN CỦA BỘ MÔN

Bộ môn Nuôi thủy sản nước lợ trong những năm vừa qua đã và đang thực hiện nhiều đề tài/dự án nghiên cứu khoa học các cấp trong nước cũng như các đề tài/dự án hợp tác với các tổ chức nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực trong nuôi trồng thủy sản

Danh mục các đề tài/dự án đang thực hiện

TT

Tên đề tài/ dự án

Chủ trì

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất giống nhân tạo ốc đĩa (Nerita balteata Reeve, 1855) tại Quảng Ninh

Ngô Anh Tuấn

2012 – 2013

Tỉnh Quảng Ninh

2

Xác định giá trị dinh dưỡng và năng lượng tiêu hóa của các thành phần nguyên liệu thức ăn ở tôm hùm bông (Panulirus ornatus)

Lê Anh Tuấn

2012 – 2013

Trường Đại học Nha Trang

3

Nâng cao tính bền vững trong chế biến và sử dụng thức ăn cho nuôi trồng hải sản tại Việt Nam và Ôxtrâylia

Lê Anh Tuấn

2009 – 2014

ACIAR FIS/2006/141

4

Phát triển nuôi tôm hùm gai ở Indonesia, Việtnam và Australia

Lê Anh Tuấn

2009 – 2013

ACIAR SMAR/2008/021

5

Khảo nghiệm thức ăn Sea master dùng nuôi cá Chẽm và cá Mú thương phẩm

Nguyễn Tấn Sỹ

2013 – 2013

Công ty Thăng Long

6

Nghiên cứu các thông số kỹ thuật, xây dựng qui trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá dìa Siganus guttatus (Bloch, 1787) tại Khánh Hòa

Phan Văn Út

2011 – 2014

Tỉnh Khánh Hòa

7

Nghiên cứu vòng đời phát triển của sán lá đơn chủ thuộc họ Capsalidae ký sinh trên cá biển nuôi tại Khánh Hoà

Phan Văn Út

2013 – 2014

Bộ GD & ĐTDanh mục các đ
ề tài/dự án đã nghiệm thu

TT

Tên đề tài/ dự án

Chủ trì

Thời gian thực hiện

Cấp quản lý

1

Thuần hóa, lưu giữ và nuôi sinh khối tảo xoắn Spirulina platensis trong môi trường nước mặn phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng phù hợp với điều kiện Việt Nam

Trần Thị Lê Trang

2011 - 2012

Trường Đại học Nha Trang

2

Định loại thành phần loài họ tôm he (Penaeidae) hiện có tại vùng biển Khánh Hòa

Lê Thị Hồng Mơ

2007 - 2008

Trường Đại học Nha Trang
 

3

Bước đầu nuôi tạo đàn điệp seo (Comptopallium radula Linnaeus, 1758) bố mẹ bằng lồng tại Vũng Ngán- Nha Trang- Khánh Hòa.

Ngô Anh Tuấn

2008 - 2009

Trường Đại học Nha Trang
 

4

Thử nghiệm nuôi thu sinh khối và thu trứng bào xác Artemia trong ao đất ở khu ruộng muối Cam Ranh, Khánh Hòa

Nguyễn Tấn Sỹ

2007 - 2008

Bộ

GD & ĐT

5

Nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng sinh khối Artemia nuôi trong ao đất tại Khánh Hòa

Nguyễn Tấn Sỹ

2010 - 2011

Bộ

GD & ĐT

6

Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ nuôi thương phẩm cá chẽm (Lates calcarifer) bằng thức ăn công nghiệp

Lục Minh Diệp

2008 - 2010

SUDA - DANIDA

7

Khảo sát, đánh giá khả năng nuôi sinh khối Artemia franciscana dòng Vĩnh Châu tại Cam Ranh, Khánh Hòa”, năm

Lục Minh Diệp

2005 - 2006

Trường Đại học Nha Trang

8

Practical guidance for the estimation and allocation of environmental capacity for aquaculture in tropical developing countries (TROPECA). 

Lê Anh Tuấn

2001-2005

Dự án do DFID (Vương quốc Anh) tài trợ

9

Improved management of small-scale cage farming systems in tropical Asia (CAGES).

Lê Anh Tuấn

1998 - 2000

Dự án do DFID (Vương quốc Anh) tài trợ.
DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ, HỘI THẢO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CỦA BỘ MÔN

Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí, hội thảo trong nước

1. Nguyễn Tấn Sỹ
, 2012. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến năng suất và chất lượng Artemia franciscana. Tạp chí Hoạt động Khoa học – Bộ Khoa học Công nghệ. Số tháng 8/2012, trang 89-92.

2. Nguyễn Thị Mai và 
Lê Anh Tuấn, 2012. Tác động của việc sử dụng thức ăn tươi trong nuôi cá biển lên môi trường ở vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 2/2012, trang 166-172.

3. Nguyễn Bá Thiên An và 
Lê Anh Tuấn, 2012. Hiện trạng nghề nuôi lồng tôm hùm bông (Panulirus ornatus) ở Khánh Hòa. Tuyển tập Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ III, Huế (24-25/3/2012), trang 374-381.

4. Trần Văn Dũng và
Lê Thị Hồng Mơ, 2012. Tình hình khai thác và sử dụng một số loài động vật thân mềm mang độc tố ở Nha Trang – Khánh Hòa. Tuyển tập Hội nghị Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ 3, trang: 561 – 571.

5. Trần Văn Dũng và
Lê Thị Hồng Mơ, 2012. Tình hình khai thác và sử dụng một số loài động vật thân mềm mang độc tố ở Nha Trang – Khánh Hòa. Tuyển tập Hội nghị Khoa học trẻ Ngành Thủy sản toàn quốc lần thứ 3, trang: 561 – 571.

6.
Nguyễn Tấn Sỹ, 2012. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung đến năng suất và chất lượng Artemia franciscana. Tạp chí Hoạt động Khoa học – Bộ Khoa học Công nghệ. Số tháng 8/2012, trang 89-92.

7.
Trần Thị Lê Trang, Nguyễn Tấn Sỹ, Hoàng Thị Bích Mai, Trần Văn Dũng, Nguyễn Thị Thúy, 2012. Ảnh hưởng của pH và độ mặn đến sinh trưởng của Spirulina platensis Geitler, 1925 trong nước mặn. Tạp chí Hoạt động Khoa học – Bộ Khoa học Công nghệ. Số tháng 10/2012. Trang 73-76.

8. Nguyễn Thị Mai và 
Lê Anh Tuấn, 2012. Tác động của việc sử dụng thức ăn tươi trong nuôi cá biển lên môi trường ở vùng biển Vân Đồn, Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 2/2012, trang 166-172.

9. Nguyễn Bá Thiên An và 
Lê Anh Tuấn, 2012. Hiện trạng nghề nuôi lồng tôm hùm bông (Panulirus ornatus) ở Khánh Hòa. Tuyển tập Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ III, Huế (24-25/3/2012), trang 374-381.

10.
Mai Như Thủy, 2011. Thành phần thức ăn tự nhiên của cá đục bạc (Sillago sihama forskal, 1775) ở vùng biển Khánh Hòa”. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 9 – 14.

11.
Nguyễn Tấn Sỹ, Trần Thị Bích Hà, Lại văn Hùng, Nguyễn Văn Hà (2011). “Ảnh hưởng của loài tảo làm thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng Artemia franciscana”. Tạp chí Khoa học – công nghệ thủy sản. Số 4 – 2011, tr 74-79

12. Trần Văn Phước,
Ngô Anh Tuấn và Vũ Thị Nhung, 2011. Đặc điểm sinh học sinh sản Sò Mồng (Vasticardium flavum Linnaeus, 1758) khai thác tại đầm Thủy Triều - Cam Ranh, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: Tập 9, Số 2/2011. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

13. Nguyen Van Quynh Boi,
Nguyen Minh Duc, 2011. Current situation, management mechanism and role of community in sea-culture at Tan Thanh village, Ninh Ich commune, Ninh Hoa district, Khanh Hoa province. Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, Trường Đại Học Nha Trang, Số 2/2011, trang 86 – 92.

14. Ngô Văn Mạnh, Châu Văn Thanh và
Lục Minh Diệp, 2011. Ảnh hưởng của tỷ lệ cho ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số tiêu tốn thức ăn của cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790) ương giống trong lồng trên biển. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 33 – 38.

15.
Nguyễn Tấn Sỹ, Trần Thị Bích Hà, Lại Văn Hùng, Nguyễn Văn Hòa, 2011. Ảnh hưởng của loài tảo làm thức ăn đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và chất lượng sinh khối Artemia franciscana. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 74 – 79

16. Trần Vỹ Hích và
Lục Minh Diệp, 2011. Một số bệnh thường gặp ở cá chẽm nuôi tại Khánh Hòa và đặc điểm dịch tễ học của bệnh lở loét ở cá chẽm. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản Đại học Nha Trang, số 4 – 2011, trang 86 – 91.

17.
Lê Thị Hồng Mơ, Trần Văn Dũng và Nguyễn Thời Duy, 2011. Thành phần loài họ tôm he Penaeidae ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản Trường Đại học Nha Trang, số 3-2011, trang.

18.
Lê Thị Hồng Mơ và Trần Văn Dũng, 2011. Thành phần loài họ cua bơi (Portunidae) ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 180, trang: 67 - 71.

19
.Lê Thị Hồng Mơ & Trần Văn Dũng, 2011. Thành phần loài giống ốc Mõ chùa (Cypraeidae: Cypraea) hiện có ở Nha Trang, Khánh Hòa. Tuyển tập Hội thảo Động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ VII năm 2011. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 Nha Trang, Việt Nam.

20. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi,
Nguyễn Minh Đức, 2011. Hiện trang nuôi bè tại vùng biển thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, tỉnh Khánh Hòa (Số 3-2011) Tạp chí Khoa học – Công nghệ thủy sản, Số 3 - 2011.

21.
Lê Thị Hồng Mơ và Trần Văn Dũng, 2011. Thành phần loài họ cua bơi (Portunidae) ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 180, trang: 67 - 71.

22.
Lê Thị Hồng Mơ & Trần Văn Dũng, 2011. Thành phần loài giống ốc Mõ chùa (Cypraeidae: Cypraea) hiện có ở Nha Trang, Khánh Hòa. Tuyển tập Hội thảo Động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ VII năm 2011. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 Nha Trang, Việt Nam.

23. Hoàng Thị Bích Mai,
Lê Hoàng Bảo Châu và Nguyễn Đình Trung, 2011. Thành phần loài và mật độ tế bào thực vật nổi trong ao nuôi tôm sinh thái tại huyện Năm Căn và Ngọc Hiển Tỉnh Cà Mau. Tạp chí khoa học công nghệ thuỷ sản - Trường Đại học Nha Trang, năm, 2010. Trang 38 – 43.

24. Lại Văn Hùng,
Phạm Đức Hùng, 2010. Ảnh hưởng của hàm lượng protein và lipid trong thức ăn viên đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm hùm bông (Panulirus ornatus) giai đoạn nuôi thương phẩm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Số 3/2010.

25. Lại Văn Hùng,
Phạm Đức Hùng, 2010. Ảnh hưởng của hàm lượng protein và lipid trong thức ăn viên đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm hùm xanh (Panulirus homarus) giai đoạn nuôi thương phẩm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Số 1/2010.

26.
Lục Minh Diệp, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Đình Mão, Luis ConceiÇão, Maria Teresa Dinis, Elin Kj∅rsvik và Helge Reinertsen, 2010. Ảnh hưởng của tỉ lệ DHA:EPA:ARA trong thức ăn làm giàu đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790). Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 1/2010, trang: 26-33

27.
Lục Minh Diệp, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Đình Mão, Luis ConceiÇão, Maria Teresa Dinis, Elin Kj∅rsvik và Helge Reinertsen, 2009. Biến đổi thành phần và hàm lượng axít béo trong quá trình phát triển của trứng, ấu trùng cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790). Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 4/2009, trang: 13-18

28.
Nguyễn Đình Mão, Phạm Đức Hùng., 2009. Khả năng thay thế dầu cá bằng dầu đậu nành trong thức ăn cho cá Giò (Rachycentron canadum) giai đoạn giống. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp . Số đặc biệt/2009, page 19 – 24.

29.
Nguyễn Tấn Sỹ (2009). Ảnh hưởng của độ mặn đến năng suất và chất ượng sinh khối Artemia franciscana nuôi trong ao ất tại Cam Ranh. Tạp chí Khoa học – công nghệ thủy sản. Số đặc biệt – 2009. Trang 14-18.

30.
Nguyễn Tấn Sỹ (2009). Ảnh hưởng của mật độ thả giống đến năng suất sinh khối Artemia franciscana nuôi trong ao đất tại Cam Ranh. Tạp chí Khoa học – công nghệ thủy sản. Số đặc biệt – 2009. Trang 35 - 39.

31.
Ngô Anh Tuấn, Vũ Trọng Đại, Châu Văn Thanh, Nguyễn Đăng Nhân, 2007. Kết quả nuôi thử nghiệp hầu (Crassostrea belchery Sowerby, 1871) tại khu vực sông Chà Và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

32. Đỗ Thị Hòa, Trần Vỹ Hích,
Phan Văn Út, Nguyễn Thị Thùy Giang, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, 2008. Các loại bệnh thường gặp trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nha Trang, Số 2, Tháng 6 năm 2008, 16 - 24.

33. 
Lục Minh Diệp, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Đình Mão, Luis ConceiÇão, Maria Teresa Dinis, Elin Kj∅rsvik và Helge Reinertsen, 2008. Ảnh hưởng của các loại thức ăn làm giàu đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng cá chẽm Lates calcarifer (Bloch, 1790). Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 3/2008, trang: 15 – 21. 

34. 
Ngô Anh Tuấn, Châu Văn Thanh, Vũ Trọng Đại, 2005. Một số đặc điểm sinh học sinh sản của hầu (Crassostrea belchery Sowerby, 1871) ở sông Chà Và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

39. Trương Sỹ Kỳ và
Nguyễn Tấn Sỹ (1999). Nuôi sinh khối Artemia ở khu vực Đồng Bò – Nha Trang. Tuyển tập Báo Cáo Khoa học. Hội Nghị Sinh Học biển toàn quốc lần thứ IV. Tập II. Trang 948 – 951.

40.
Lục Minh Diệp, Nguyễn Trọng Nho, Kjell Inge Reitan, 1999. Thử nghiệm nuôi thu sinh khối tảo Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd, 1981. Tuyển tập Công trình Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Trường Đại học Thủy sản, tập IV (1995-1999), trang: 120-125.

41.
Nguyễn Tấn Sỹ, Trương Sĩ Kỳ (1999). Đặc điểm dinh dưỡng của cá ngựa Đen (H.kuda) ở vùng biển Khánh Hòa. Tuyển tập nghiên cứu biển. Tập IX. NXB khoa học và kỹ thuật. Trang 325 – 330

42.
Lê Thị Hồng Mơ, Nguyễn Hữu Dinh (1998), Góp phần điều tra nghiên cứu  thành phần giống loài rong biển Nha Trang. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học toàn quốc về Nuôi trồng Thủy sản, 2000, NXB Nông Nghiệp Hà Nội. Trang 568-574

Danh mục các bài báo đăng trên các tạp chí, hội thảo nước ngoài

1. Le Anh Tuan, 2012a. Rearing spiny lobster Panulirus ornatus in tanks using pelleted diet: effects of stocking densities and shelter settings. Paper presented at the 4th Regional Aquafeed Forum held at the Novotel (12-13/4/2012), Nha Trang, Vietnam.

2. Le Anh Tuan, 2012b. Vietnam Land based lobster production experiments: status, results and research needs. Paper presented at the Vietnam-Taiwan international conference on seed breeding technology and mariculture held at the Nha Trang University (25-26/5/2012), Nha Trang, Vietnam

3. Le Anh Tuan, 2012c. Spiny lobster Panulirus ornatus reared in concrete tanks using lab-made diet: effects of stocking densities and shelter settings. International Fisheries Symposium – IFS2012, Can Tho, 06-08th December 2012.

4. Luca Micciche
 and Doan Xuan Nam, 2012. Hatchery techniques applied for the artifi cial production of snout otter clam (Lutraria rhynchaena) in small scale farms in Nha Trang City, Vietnam. Aquaculture Asia Vol. XVII, No. 1, Jan-Mar 2012: 25-2


6
. Pham Duc Hung, Nguyen Dinh Mao., 2010. Effects of different trash fish with alginate binding on growth and body composition of juvenile cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture Asia. Vol XV, No 2, pp 40-42.

7
. Hung, L.V., Khuong, D.V., Phuoc, T.V., Thao, M.D. 2010. Relative efficacies of lobsters (Panulirus ornatus and P. homarus) cultured using pellet feeds and “trash” fish at Binh Ba Bay, Viet Nam. Aquaculture Asia Vol. XV, No. 3 July–September 2010, pp: 3-6.

8.
Le Anh Tuan, 2010. Feeds and feeding practices in spiny lobster farming in Khanh Hoa, Vietnam. Paper presented at the second Regional Aquafeed Forum held in Hanoi, 2-3 July, 2010.

9.
Le Anh Tuan, 2010. Spiny lobster culture in sea-cages: Vietnamese case story and potential for Tamil Nadu. Detailed Project Report, Tata Sons, Tamil Nadu, India.

10. Pham Duc Hung, Nguyen Dinh Mao
., 2009. Effects of the partial substitution fish oil by soybean oil in the diets on muscle fatty acid composition of juvenile cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture Asia. Volume XIV, No 4, pp 38 – 40.

11. Hambrey, J.B., and Le Anh Tuan, 2009. Start to conduct a technical and environmental risk analysis of current aquatic production systems in Vietnam. Final report, 2008 SUDA activity 3.2.1, MARD, Hanoi, Vietnam.

12. Lai Van Hung and
Le Anh Tuan, 2009. Lobster seacage culture in Vietnam. In Williams K.C. (ed.) 2009. Spiny lobster aquaculture in the Asia–Pacific region. Proceedings of an international symposium held at Nha Trang, Vietnam, 9–10. December 2008. ACIAR Proceedings No. 132. Australian Centre for International Agricultural Research: Canberra. p10-17.

13.
Le Anh Tuan and Lai Van Hung, 2009. Comparison of the biological, environmental and economic efficiency seacage culture of Panulirus ornatus lobsters using different practical diets. In Williams K.C. (ed.) 2009. Spiny lobster aquaculture in the Asia–Pacific region. Proceedings of an international symposium held at Nha Trang, Vietnam, 9–10 December 2008. ACIAR Proceedings No. 132. Australian Centre for International Agricultural Research: Canberra. p110-116.

14.
Le Anh Tuan and Nguyen Dinh Mao, 2009. Effect of trash fish species and vitamin supplementation on productivity of Panulirus ornatus juveniles fed moist diets. In Williams K.C. (ed.) 2009. Spiny lobster aquaculture in the Asia–Pacific region. Proceedings of an international symposium held at Nha Trang, Vietnam, 9–10 December 2008. ACIAR Proceedings No. 132. Australian Centre for International Agricultural Research: Canberra. p126-130.

15. Kevin Williams and
Le Anh Tuan, 2009. Nutritional requirements of Panulirus ornatus lobsters. Paper presented at the first Regional Aquafeed Forum held at Nha Trang university, 6-7 August, 2009.

16.
Le Anh Tuan and Kevin Williams, 2009. Nutritional requirements of Malabar grouper, Epinephelus malabaricus. Paper presented at the first Regional Aquafeed Forum held at Nha Trang university, 6-7 August, 2009.

17.
Pham Duc Hung, Nguyen Dinh Mao, Le Anh Tuan, 2007. Effects of different trash fish on growth and body composition of juvenile cobia (Rachycentron canadum). Asian – Pacific Aquaculture conference. Hanoi, Vietnam

18.
Le Anh Tuan, Williams, KC (2007), “Optimum dietary protein and lipid specifications for juveniles malabar grouper (Epinephelus malabaricus)”, Aquaculture 267, pp129-138.

19. Do Thi Hoa,
Phan Van Ut, 2007. Monogenean disease in cultured grouper (Epinephelus spp.) and mangrove snapper (Lutjanus argentimaculatus) in Khanh Hoa province, Vietnam. Aquaculture Asia magazine Vol. XII No. 4, October -December 2007, pp: 40-42

20.
Le Anh Tuan (2005f), “Best practices for using trash fish in the culture of juvenile Malabar grouper, Epinephelus malabaricus”, Aquaculture Asia, Vol. X, No.1, pp. 40-41 &45.

21. Edwards, P.,
Le Anh Tuan and Allan, G.L. (2004), A survey of marine trash fish and fish meal as aquaculture feed ingredients in Vietnam. ACIAR Working Paper No. 57, Canbera, Australia.

22.
Le Anh Tuan and Nguyen Dinh Mao (2004), Present status of lobster cage culture in Vietnam. Proceeding of the ACIAR lobster ecology workshop, 24-30. Institute of Oceanography, Nha Trang, Vietnam.

23. Hambrey, J.B.,
Le Anh Tuan and Ta, K.T. (2001), “Aquaculture and poverty alleviation II. Cage culture in coastal waters of Vietnam”, World Aquacult., 32, pp.34-38.

24.
Le Anh Tuan, Hambrey, J.B. and Nguyen, T.N. (2000), “Status of cage mariculture in Vietnam”, In: I.Chiu Liao and C. Kwei Lin (Eds.), Cage Aquaculture in Asia, pp. 111-123, Asian Fisheries Society, Manila and World Aquaculture Society,Bangkok.

25. Hambrey, J.B.,
Le Anh Tuan, Nguyen T.N., Do, T.H., Ta, K.T., (1999), “Poverty alleviation and marine cage culture in Vietnam”, Aquaculture News (Scotland), 25, pp15- 18.

26.
Le Anh Tuan (1998), The sustainability of grouper seed supply to the aquaculture industry in Khanh Hoa, Vietnam, Master thesis, AIT, Bangkok, Thailand.


CÁC THÀNH TỰU KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ KHÁC CỦA BỘ MÔN

Bộ môn đã, đang tham gia chuyển giao công nghệ, tư vấn về chuyên môn về Nuôi trồng thủy sản cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước như:

Chuyển giao quy trình phân lập, lưu giữ và nuôi sinh khối 2 loài vi tảo
Thalassiosira pseudonana Chaetoceros gracilis cho Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President Việt Nam.

Chuyển giao quy trình phân lập, lưu giữ và nuôi sinh khối 2 loài vi tảo Thalassiosira pseudonana Chaetoceros calcitrans cho Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Miền Trung.