banner
Đóng
Bộ môn Nuôi thủy sản Nước lợ
Đóng

Bộ môn Nuôi thủy sản nước lợ được thành lập năm 2013 cùng với sự ra đời của Viện Nuôi trồng thủy sản. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản của Viện Nuôi trồng Thủy sản như: Sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm, Sản xuất giống và nuôi giáp xác, Sản xuất giống và trồng rong biển, Bệnh học thủy sản, Phân loại giáp xác và động vật thân mềm, Qui hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản…

Lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn tập trung vào: Sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng hải sản (tôm, nhuyễn thể, cá biển...), nghiên cứu và ứng dụng vi tảo trong nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản.


Đội ngũ giảng viên của bộ môn gồm 19 thành viên trong đó có 4 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ và 3 Kỹ sư.


Hiện bộ môn đang quản lý Trại nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Cam Ranh đặt tại Thôn Mỹ Thanh, Xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là nơi triển khai các đề tài nghiên cứu, thực nghiệm, khảo nghiệm các đối tượng nuôi thủy sản nước lợ, mặn đồng thời là nơi sinh viên cuối khóa thực tập chuyên ngành cũng như đồ án tốt nghiệp. Bộ môn hiện cũng đang quản lý Bảo tàng thủy sinh vật, là nơi lưu giữ mẫu vật phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham quan.

Footer
Đóng