banner
Đóng
Nhân sự Bộ môn Nuôi nước lợ
Đóng
Đội ngũ giảng viên của bộ môn gồm 22 thành viên trong đó có 5 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ và 5 Kỹ sư

STT

Họ và tên

Chức vụ/
Chức danh

Học vị

Email

Điện thoại

1

Cái Ngọc Bảo Anh

 Giảng viên

Tiến sỹ

 

 

2

Lục Minh Diệp

 Giảng viên chính

Tiến sỹ

lucminhdiep@yahoo.com

0905175494

3

Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

 Giảng viên

Thạc sỹ

 

 

4

Hứa Thị Ngọc Dung

 Giảng viên

Thạc sỹ

ndunghua@gmail.com

01653757898

5

Vũ Trọng Đại

 Giảng viên

Thạc sỹ

daibmhs@yahoo.com.vn

01697275889

6

Nguyễn Thị Thùy Giang

 Giảng viên

Thạc sỹ

nguyenthuygiang2007@gmail.com

0905009676

7

Nguyễn Đình Huy

Giảng viên

Thạc sỹ

huy_nguyendinh@yahoo.com

0983585007

8

Phạm Đức Hùng

 Giảng viên

Thạc sỹ

pdhunguof@gmail.com

0905738875

9

Vũ Thị Thùy Minh

 Giảng viên

Thạc sỹ


 

 

10

Đoàn Xuân Nam

 Giảng viên

Thạc sĩ

namdoanxuan.ntu@gmail.com

0905347696

11

Nguyễn Tấn Sỹ

Trưởng bộ môn/
Giảng viênchính

Tiến sĩ

syngtan@gmail.com

0983497494

12

Trần Thanh Tâm

 Giảng viên

Thạc sỹ

thanhtam.ntu.edu@gmail.com

0975190142

13

Hoàng Thị Thanh

 Giảng viên

Thạc sỹ

thanhquangninh@gmail.com

01992676766

14

Mai Đức Thao

 Giảng viên

Thac sỹ

ducthaontu@gmail.com

0905861907

15

Mai Như Thủy

 Giảng viên

Thạc sỹ


 

16

Trần Thị Lê Trang

 Giảng viên

Thạc sỹ

letrangntu@gmail.com

0973533710

17

Lê Anh Tuấn

 Giảng viên

Tiến sĩ

leanhtuan@dng.vnn.vn

0913429198

18

Phan Văn Út

 Giảng viên

Thạc sỹ

Utphanuof@gmail.com

0914029128Text/HTML
Đóng