Đóng
Thông tin đào tạo
Đóng
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Bộ môn đang quản lý 10 học phần thuộc chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Bao gồm:

   1. Quản lý tổng hợp vùng ven biển

   2. Bệnh học thủy sản

   3. Sản xuất giống và trồng rong biển

   4. Ngư loại


CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Chương trình giảng dạy các học phần - Năm học 2014-2015

1. Quy hoạch và quản lý Nuôi trồng Thủy sản - 53NTTS - TS Lê Anh Tuấn

2. Quản lý chất lượng nước trong Nuôi trồng Thủy sản - 55CNT - ThS Đoàn Xuân Nam

3. Mô và phôi động vật thủy sản - 55NTTS1 - ThS Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

4. Mô và phôi động vật thủy sản - 55NTTS2 - ThS Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

5. Ngư loại - 55NTTS1 - ThS Hoàng Thị Thanh

6. Ngư loại - 55NTTS2 - ThS Hoàng Thị Thanh

7. Ngư loại - 55NTNL - ThS Hoàng Thị Thanh

8. Ngư loại - 55CNT - ThS Hoàng Thị Thanh

9. Sinh thái Thủy sinh vật - 55NTTS1 - ThS Nguyễn Đình Huy

10. Sinh thái Thủy sinh vật - 55NTTS2 - ThS Nguyễn Đình Huy

11. Sinh thái Thủy sinh vật - 55CNT - ThS Nguyễn Đình Huy

12. Sinh thái Thủy sinh vật - 55QLNL - ThS Nguyễn Đình Huy

13. Bệnh học Thủy sản - 53CNSH - ThS Nguyễn Thị Thùy Giang

14. Hình thái phân loại Giáp xác và Động vật thân mềm - 54NTTS - ThS Lê Thị Hồng Mơ

Tiêu điểm
Đóng
Thông báo

Tin tức

Giảng dạy

Nghiên cứu Khoa học

Sinh viên
 
Đóng