Hinh anh
Đóng

Bộ môn Nuôi thủy sản Nước mặn
Đóng


WELCOME TO MARICULTURE DEPARTMENTCHÀO MỪNG ĐẾN VỚI

BỘ MÔN NUÔI THỦY SẢN NƯỚC MẶN

Viện Nuôi trồng Thủy sản

Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà B3 - Số 02, Nguyễn Đình Chiểu

Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa


Chương trình giảng dạy các học phần - NH 2015-2016
Học kỳ II

1. Bảo tồn đa dạng sinh học - 55QLNL - ThS. Trần Văn Phước
2. Viễn thám và thông tin địa lý - 55QLNL - TS. Nguyễn Lâm Anh
3. Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản - 55NTTS1 - TS. Ngô Văn Mạnh, ThS. Phạm Thị Khanh
4. Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản - 55NTTS2 - TS. Ngô Văn Mạnh, ThS. Phạm Thị Khanh
5. Công nghệ nuôi trồng thủy sản - 56QLTS - ThS. Trần Văn Dũng
6. Nuôi trồng thủy sản - 55KTNN 1 - ThS. Trần Văn Dũng
7. Nuôi trồng thủy sản - 55KTNN 2 - ThS. Trần Văn Dũng
8. Thực tập giáo trình kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước lợ mặn - 55CNT - ThS. Châu Văn Thanh
9. Sản xuất thức ăn công nghiệp - CH NTTS - PGS. TS. Lại Văn Hùng
10. Sinh lý, sinh hóa dinh dưỡng - CHNTTS - PGS. TS. Lại Văn Hùng
11. Phương pháp nghiên cứu khoa học - 56NTTS1 - TS. Lê Minh Hoàng
12. Phương pháp nghiên cứu khoa học - 56NTTS1 - TS. Lê Minh Hoàng

Học kỳ I
1. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác - 54NTTS - ThS. Trần Văn Dũng
2. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác - 55CNTTS - ThS. Trần Văn Dũng
3. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác - 55QLNLTS - ThS. Trần Văn Dũng
4. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển - 54NTTS - TS. Ngô Văn Mạnh
5. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển - 55CNTTS - TS. Ngô Văn Mạnh
6. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển - 55QLNLTS - TS. Ngô Văn Mạnh
7. Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - 55NTTS 1 - ThS. Trần Văn Phước
8. Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản - 55NTTS 2 - ThS. Trần Văn Phước
9. Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản - TS. Nguyễn Địch Thanh
10. Dinh dưỡng học - 55NTTS 1 - ThS. Phạm Thị Khanh
11. Dinh dưỡng học - 55NTTS 2 - ThS. Phạm Thị Khanh
12. Sinh lý - Sinh hóa dinh dưỡng động vật thủy sản - Cao học - PGS. TS. Lại Văn Hùng
13. Sản xuất thức ăn tổng hợp - Cao học - PGS. TS. Lại Văn Hùng
14. Nuôi trồng thủy sản - 55QLNLTS - TS. Nguyễn Địch Thanh
15. Thực tập cơ sở chuyên ngành Quản lý nguồn lợi thủy sản - 55 QLNLTS - Châu Văn Thanh
16. Khai thác và Nuôi trồng thủy sản - Cao học