Text/HTML
Đóng


Giới thiệu Bộ môn
Đóng

          
           GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Nuôi thủy sản Nước Mặn được thành lập từ tháng 9 năm 2013 cùng với sự ra đời của Viện Nuôi trồng Thủy sản. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản với trọng tâm là các lĩnh vực: Sản xuất giống và nuôi cá biển; Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản; Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản; Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản; Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Viễn thám và thông tin địa lý; Thực tập kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ và Ô nhiễm môi trường nước…Các thành viên Bộ môn Nuôi thủy sản Nước mặn

 Trong nhiều năm qua, các thành viên của Bộ môn luôn đi đầu trong việc chủ trì và triển khai nhiều đề tài khoa học công nghệ các cấp, từ cấp Trường đến cấp Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực dinh dưỡng, thức ăn thủy sản và sản xuất giống cá biển. Các hướng nghiên cứu được xác định là thế mạnh và ưu tiên hàng đầu của Bộ môn là Sản xuất giống và nuôi cá biển; Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản, Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh, Nuôi thương phẩm tôm hùm, Bảo quản tinh các đối tượng cá biển, Đánh giá và quản lý nguồn lợi thủy sản,…

         Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 13 thành viên bao gồm 10 thành viên cơ hữu và 03 giảng viên kiêm nhiệm. Trong đó, có 02 Phó giáo sư, 04 Tiến sĩ, 04 nghiên cứu sinh và 03 thạc sỹ.

Bộ môn đang quản lý Trạm nuôi biển Vũng Ngán, Vịnh Nha Trang và Trại Sản xuất giống cá biển Đường Đệ, Nha Trang. Đây là nơi triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, thực nghiệm, khảo nghiệm các đối tượng nuôi thủy sản nước mặn đồng thời là nơi sinh viên thực tập giáo, đồ án tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp cao học và luận án tiến sỹ.Một số đối tượng nghiên cứu, sản xuất chính tại Bộ môn

Liên hệ:

Trưởng Bộ môn:

TS. Ngô Văn Mạnh. Email: manhnv@ntu.edu.vn. Tel.: 0914252987.

Trạm nuôi biển Vũng Ngán:

ThS. Châu Văn Thanh: Email: thanhcv@ntu.edu.vn. Tel: 0905184702.

Dịch vụ giống cá biển:

TS. Ngô Văn Mạnh. Email: manhnv@ntu.edu.vn. Tel.: 0914252987.