Text/HTML
Đóng
Nhân sự bộ môn
Đóng

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 13 thành viên bao gồm 10 thành viên cơ hữu và 03 giảng viên kiêm nhiệm. Trong đó, có 02 Phó giáo sư, 06Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh và 03 thạc sỹ.


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

LIÊN HỆ

1

Lại Văn Hùng

GVC / PGS. TS

hungdhts@gmail.com

2

Châu Văn Thanh

CBHD TH / ThS

chthanh1@gmail.com

3

Nguyễn Địch Thanh

GVC / TS

dichthanh@gmail.com

4

Nguyễn Lâm Anh

GV / TS

lamanhng2002@yahoo.com 

5

Lê Minh Hoàng

GV / TS

leminhhoang.vn@gmail.com

6

Ngô Văn Mạnh (Trưởng BM)

GV / TS

manhuof@gmail.com

7

Trần Văn Phước

GV / ThS - NCS

phuocanh04@yahoo.com

8

Phạm Thị Khanh

GV / ThS - NCS

ptkhanhdd@gmail.com

9

Trần Văn Dũng

GV / ThS

tvdungntu@gmail.com

10

Đặng Thị Đoan Trang

GV / ThS

trangdangntu@gmail.com

11

Nguyễn Đình Mão

GVKN / PGS. TS

nguyendmao@gmail.com

12

Nguyễn Hữu Dũng

GVKN / TS

hdnguyen.ntu@gmail.com

13

Trần Vĩ Hích

GVKN / TS

tranhich@gmail.com