Text/HTML
Đóng
Nhân sự bộ môn
Đóng

Đội ngũ giảng viên của Bộ môn gồm 10 thành viên bao gồm 09 thành viên cơ hữu và 01 giảng viên kiêm nhiệm. Trong đó, có 02 Phó giáo sư, 04Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh và 02 thạc sỹ.


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

LIÊN HỆ

1

Lại Văn Hùng

GVC / PGS. TS

hungdhts@gmail.com

2

Châu Văn Thanh

CBHD TH / ThS

chthanh1@gmail.com

3

Nguyễn Lâm Anh

GV / TS

lamanhng2002@yahoo.com 

4

Lê Minh Hoàng

GV / TS

leminhhoang.vn@gmail.com

5

Ngô Văn Mạnh (Trưởng BM)

GV / TS

manhuof@gmail.com

6

Trần Văn Phước

GV / ThS - NCS

phuocanh04@yahoo.com

7

Phạm Thị Khanh

GV / ThS - NCS

ptkhanhdd@gmail.com

8

Trần Văn Dũng

GV / ThS

tvdungntu@gmail.com

9

Nguyễn Đình Mão

GVKN / PGS. TS

nguyendmao@gmail.com

10

Trần Vĩ Hích

GVKN / TS

tranhich@gmail.com