Đóng

Chương trình giảng dạy học phần
Đóng
Chương trình giảng dạy các học phần Học Kỳ II, Năm học 2016-2017

1. Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu - 56QLNL - GVGD: Phùng Thế TrungChương trình giảng dạy các học phần Học kỳ II - NH 2015-2016

1. Động vật không xương sống ở nước - 56MTNL - ThS Trương Thị Bích Hồng

2. Động vật không xương sống ở nước - 57CDN - ThS Trương Thị Bích Hồng

3. Chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước - 56MTNL - ThS Trương Thị Bích Hồng

4. Chính sách và luật trong quản lý MT và NLTS - 55QLNL - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga

5. Công trình và thiết bị trong NTTS - 56CNT - TS Lương Công Trung

6. Giáo dục bảo vệ môi trường - 57NTTS1 - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

7. Giáo dục bảo vệ môi trường - 57NTTS2 - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

8. Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu - 56QLNL - ThS Phùng Thế Trung

9. Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản - 54NTTS - ThS Phạm Thị Anh

10. Sản xuất giống và nuôi thủy sinh vật cảnh - 55CNT - ThS Phạm Thị Anh

11. Khuyến ngư và phát triển nông thôn - 54NTTS - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga

12. Khuyến ngư và phát triển nông thôn - 55CNT - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga

13. Khuyến ngư và phát triển nông thôn - 55QLNL - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga

14. Di truyền và chọn giống thủy sản - 55NTTS1 - TS Nguyễn Văn Minh

15. Di truyền và chọn giống thủy sản - 55NTTS2 - TS Nguyễn Văn Minh


CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY CHO NĂM HỌC 2015-2016 (HKI)

1. Động vật không xương sống ở nước - lớp 56NTTS1 - ThS. Trương Thị Bích Hồng

2. Động vật không xương sống ở nước - lớp 56NT2 - ThS. Trương Thị Bích Hồng

3. Động vật không xương ở nước - lớp 56BHTS - ThS. Trương Thị Bích Hồng

4. Sản xuất giống và trồng rong biển - lớp 54NTTS - ThS. Phùng Thế Trung

5. Sản xuất gióng và nuôi thương phẩm cá nước ngọt - lớp 54NT - TS. Lương Công Trung

6. Sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt - lớp 55CNT - TS. Lương Công Trung

 
Đóng

BỘ MÔN NUÔI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT


Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

Trang tin chuyên ngành
Đóng