Thông tin đào tạo
Đóng


CÁC MÔN HỌC DO BỘ MÔN NUÔI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT QUẢN LÝ


1. Sản xuất giống và nuôi Thủy sinh vật cảnh
2.  Nuôi thương phẩm Cá nước ngọt
3. Miễn dịch học và ứng dụng trong Nuôi trồng Thủy sản*
4. Động vật không xương sống ở nước
5. Sinh lý Động vật Thủy sản
6. Khuyến ngư và Phát triển Nông thôn
7. Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt
8. Di truyền và Chọn giống Thủy sản
9. Công trình và thiết bị trong Nuôi trồng Thủy sản
10. Phương pháp Bố trí thí nghiệm và Xử lý số liệu*
11.Thực tập kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt*
    12. Giáo dục Bảo vệ môi trường

Ghi chú- Các học phần có đánh dấu * là các học phần tự chọn


CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

NĂM HỌC 2016-2017/ Học kỳ 1:

1. Phương pháp bố trí thí nghiệm & xử lý số liệu - Lớp 56 QLNL - GVGD: Phùng Thế Trung

CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY CHO HKI NĂM HỌC 2015-2016         
1. Động vật không xương sống ở nước - lớp 56NT1- ThS. Trương Thị Bích Hồng
2. Động vật không xương ở nước - lớp 56NT2- ThS. Trương Thị Bích Hồng
3. Động vật không xương sống ở nước - lớp 56BHTS - ThS. Trương Thị Bích Hồng
 
CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY CHO HKII NĂM HỌC 2014-2015
1. Động vật không xương sống ở nước - Lớp 56CNT- ThS Trương Thị Bích Hồng
2. Sinh lý động vật thủy sản  - Lớp 55CNT, 55NT1 và 55NT2 - ThS Phạm Phương Linh
3. Giáo dục bảo vệ môi trường - Lớp 56NT1 và 56NT2 - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY CHO HKI NĂM HỌC 2014-2015

CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY CHO NĂM HỌC 2013-2014


    1. Đng vật không xương sống ở nước - Lớp 54NTTS - ThS Trương Thị Bích Hồng
       2. Khuyến ngư và Phát triển Nông thôn - 52NTTS - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga
       3. Ô nhiễm Môi trường Nước - 52NTTS - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
       4. Sản xuất giống và nuôi Thủy sinh vật cảnh - 52NTTS - ThS Phạm Thị Anh 
       5. Giáo dục Bảo vệ môi trường - 55NTTS2 - ThS Tôn Nữ Mỹ Nga 
       6. Nuôi thương phẩm cá nước ngọt - 53NTTS - ThS Phùng Thế Trung 
       7. Phương pháp Bố trí thí nghiệm và Xử lý số liệu - 53NTTS - ThS Phùng Thế Trung 
       8Sinh lý Động vật Thủy sản- 53NTTS-ThS Phạm Phương Linh
       9. Giáo dục Bảo vệ môi trường - 55NTTS1 - ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi