Giáo trình - Bài giảng
Đóng

Giáo trình:

Lại Văn Hùng, 2004. Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

Vũ Trung Tạng, Nguyễn Đình Mão, 2006. Khai thác và sử dụng bền vững đa dạng sinh học thủy sinh vật và nguồn lợi thủy sản Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

Nguyễn Đình Trung, 2004. Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Lâm Anh, Trần Văn Phước và Nguyễn Trọng Lương, 2011. Quản lý tổng hợp vùng ven biển. Trường Đại học Nha Trang và Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD).


Bài giảng:

Nguyễn Địch Thanh, Ngô Văn Mạnh, 2012. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển.

Nguyễn Địch Thanh, 2012. Sản xuất giống và nuôi thủy đặc sản.

Nguyễn Lâm Anh, 2012. Viễn thám và thông tin địa lý.

Phạm Thị Khanh, 2012. Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản.

Phạm Thị Khanh, 2012. Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản.

Trần Văn Phước, 2012. Sử dụng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Nguyễn Địch Thanh, 2012. Nuôi trồng thủy sản.

Châu Văn Thanh, 2013. Thực tập kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ.

Đặng Thị Đoan Trang, 2012. Ô nhiễm môi trường nước.


Sách tham khảo:

Lam Anh Nguyen, Hreidar Valtysson, 2012. Dynamic production model for shrimp stock assessment: A case study of Northern shrimp (Pandalus borealis Kroyer, 1838) in Hunafloi, Icelandic waters.  LAP  -  Lambert  Academic  Publishing.