Hit counter (6.9.2017)
Đóng
  
Enter Title
Đóng


Các học phần Giảng dạy trong học kỳ II năm học 2017 - 2018
STT  Tên Học phần  ĐCHP  ĐCCTHP  Lớp MH  Giảng viên 
 01 Bệnh học Thủy sản           Chi tiết  Chi tiết 57 BHTS, 57 QLNL, 56.CNSH-1      
ThS. Hứa Thị Ngọc Dung
 02 Bệnh học Thủy sản Chi tiết  Chi tiết 57. BHTS-1; 57. BHTS-2 Th.S Phan Văn Út
 03 Quản lý chất lượng nước trong NTTS Chi tiết  Chi tiết 57. NTTS-1, 57. NTTS-2; 58. CĐN;
58. NTTS-1; 58.NTTS - 2
ThS. Mai Đức Thao
 04 Bệnh do nấm gây ra ở ĐVTS  Chi tiết Chi tiết  57. BHTS ThS. Phan Văn Út
ThS. Hứa Thị Ngọc Dung
 05 Viễn thám và thông tin ĐL Chi tiết Chi tiết  57. QLNL TS. Nguyễn Lâm Anh
 06  Bảo tồn đa dạng sinh học Chi tiết   Chi tiết 56. QLNL ThS. Trần Văn Phước
 07  Quản lý các hệ sinh thái ở nước Chi tiết  Chi tiết 56. QLNL ThS. Trân Văn Phước
 08 Con người và môi trường  Chi tiết  Chi tiết 59.KT-1; 59.KT3; 59.CNTT-2; 59. CNTP-1;
59.CNTP-3; 59.CBTS;59. QLTS; 59.KDTM-2;
59.CNXD-2; 59.DDT-1; 59. NTTS-1; 58.KTCK-1
ThS Nguyễn Văn Quỳnh Bôi
 09 Địch hại và bệnh do YTVS ở ĐVTS Chi tiết Chi tiết  57. BHTS  ThS. Phạm Thị Hạnh
 10 Bệnh do virus gây ra ở ĐVTS  Chi tiết  Chi tiết  57. BHTS ThS. Phạm Thị Hạnh 
 11  Mô bệnh học Chi tiết Chi tiết  ?? ThS. Phạm Thị Hạnh
 12  Mô và phôi động vật thủy sản Chi tiết Chi tiết  58.NTTS-1; 58.NTTS-2; 59. BHTS  ThS. Phạm Thị Hanh 
 13 Con người và môi trường Chi tiết  Chi tiết  59. KT-2; 59.CNTT-1; 59.CNTT-3; 59.CTM;
59.CNTP-2;59. KDTM-1; 59.KT-4; 59.CNXD-1;
59.DDT-2; 59.NTTS-1; 58.CDT; 58.
KTCK-2: 58. KTNN
ThS. Tôn Nữ Mỹ Nga
 14 Chính sách và luật trong QLMT&NLTS Chi tiết  Chi tiết  57. QLNL  ThS. Tôn Nữ Mỹ Nga 
 15 Khuyến ngư & PTNN  Chi tiết  Chi tiết  56.BHTS; 56.NTTS-1; 56.NTTS-2; 57C.NTTS  ThS. Tôn Nữ Mỹ Nga
 16 Hải dương học nghề cá Chi tiết Chi tiết   Viện Khai thác TS. Nguyễn Lâm Anh
17 Khí tượng và hải dương Chi tiết Chi tiết   Viện Khai thác TS. Nguyễn Lâm Anh 

Chương trình giảng dạy các học phần, Năm học 2017 - 2018
Học kỳ 1:

1. Bao ve nguon loi thuy san - 56 KTNN - TVP
14. Vien tham va thong tin dia ly - NLA