Liên hệ công việc
Đóng

Văn phòng Viện Nuôi trồng Thủy sản
.
Số 2 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 2471369 Fax: 058 3831147 Email: foantu@gmail.com

Lãnh đạo.

TS Phạm Quốc Hùng - Giám đốc Viện Nuôi trồng Thủy sản
Số 2 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 2471369 Fax: 058 3831147 Email: hungpq@ntu.edu.vn