Phòng Đào tạo Sau Đại họcPhòng Đào tạo Sau Đại học

=====================GIAO DIỆN WEBSITE MỚI===================

  
Giới thiệu ĐH Nha Trang
Minimize
  
Khoa, viện đào tạo
Minimize

Cán bộ phụ trách đào tạo
sau đại học tại Khoa, Viện


Khoa Cơ khí

TS. Nguyễn Văn Tường
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0911409979
Email:  tuongnv@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thực phầm

PGS. TS. Nguyễn Văn Minh
Chức vụ: Bộ môn Công nghệ thực phẩm
Điện thoại: 0918010755
Email: minhnv@ntu.edu.vn

Khoa Kinh tế

TS. Nguyễn Ngoc Duy
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Điện thoại: 0931625879
Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn

Viện KH&CN Khai thác TS

TS. Nguyễn Trọng Lương
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Điện thoại: 0984150656
Email: luongnt@ntu.edu.vn

Khoa Kỹ thuật giao thông

TS. Huỳnh Văn Vũ
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0908863088
Email:  vuhv@ntu.edu.vn

Viện CN Sinh học & Môi trường

TS. Phạm Thị Minh Thu
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0349791773
Email: thuptm@ntu.edu.vn

Viện Nuôi trồng thủy sản

PGS.TS. Lê Minh Hoàng
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Điện thoại: 0905465811
Email: hoanglm@ntu.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin

TS. Phạm Thị Thu Thúy
Chức vụ: Trưởng Khoa
Điện thoại: 0901905679
Email:  thuthuy@ntu.edu.vn

  
Trang Facebook
Minimize
  
Bài viết - Tin tức
Minimize
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ

Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đai học luôn luôn được các cơ sở giáo dục đại học, người học và xã hội quan t...

  
Liên hệ trực tuyến
Minimize
ĐỊA CHỈ:
 TẦNG 3 - TÒA NHÀ ĐA NĂNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
09 - TÔN THẤT TÙNG


CV: 
Nguyễn Thị Thu Nga

Thông tin tuyển sinh SĐH
Kế hoạch đào tạo tiến sĩ

Liên hệ: 0258 626 2966
 0914  217  227
ngantt@ntu.edu.vn

CV: Hoàng Hà Giang
Thông tin tuyển sinh SĐH
Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật

Liên hệ: 0258 626 2966
0937230661
gianghh@ntu.edu.vn

CV: Trần Thị Thu 

Kế hoạch đào tạo các lớp CH
Tiếng Anh B1, B2
Liên hệ: 0258 626 2966
  0932  750  197
thutt@ntu.edu.vn

ThS. Đặng Văn Tiên
 Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế, Turnitin
Xét tốt nghiệp, cấp bằng ThS, TS

Liên hệ: 0258 626 2966
0987 531 713
tiendv@ntu.edu.vn