Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến buộc thôi học khóa 2014, 2015 và 2016 vì nghỉ học không có lý do
05/05/2017 10:50:11 SA

Căn cứ Điều 53 quy định đào tạo thạc sĩ, học viên bị buộc thôi học vì lý do chuyên môn có Điểm TBCTL học kỳ bằng 0.0 nhưng không có lý do chính đáng.
Xem danh sách tại đây
 Học viên có thắc mắc phản hồi về Khoa SĐH trước ngày 20/05/2017 (ĐT: 058.3832072). Sau ngày này mọi thắc mắc của học viên sẽ không được giải quyết.