Chi tiết thông báo


Danh sách dự kiến buộc thôi học khóa 2013 vì lý do chuyên môn
05/07/2017 9:24:35 SA

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ, học viên khóa 2013 đến tháng 6/2017 chưa được giao đề tài sẽ bị buộc thôi học. Học viên nếu có thắc mắc phản hồi về khoa SĐH trước ngày 20/7/2017.
- Danh sách dự kiến xem tại đây