Chi tiết thông báo


Lễ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ngày 22/10/2017
05/10/2017 2:39:45 CH

Trường Đai học Nha Trang tổ chức Lễ tốt nghiệp SĐH đợt 2 năm 2017:
Thời gian: 8h ngày 22/10/2017
Địa điểm: Nhà truyền thống
Thành phần tham dự: Các đơn vị trong trường, Học viên, NCS tốt nghiệp quý II, III/2017.
Học viên dự lễ phải đăng ký trước ngày 16/10/2017 với Ban tổ chức (xem thông báo).