Chi tiết thông báo


Hướng dẫn đăng nhập website quản lý học viên cao học để đăng ký môn học và xem thời khóa biểu
02/03/2018 3:41:29 CH

Các bạn học viên cao học khóa mới chú ý:

Trường ĐH Nha Trang quản lý đào tạo thông qua hệ thống thông tin tích hợp.

Giao diện thể hiện tại điện chỉ website:  https://sinhvien.ntu.edu.vn

1. Hướng dẫn đăng nhập website (xem tại đây)

2. Hướng dẫn đăng ký môn học và xem thời khóa biểu (xem tại đây)

Nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ cô Trần Thị Thu, chuyên viên Phòng ĐT Sau đại học, 0932750197,
email: thutt@ntu.edu.vn