Chi tiết thông báo


Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ quý IV/2018
10/4/2018 3:26:19 PM

Căn cứ Quy định Đào tạo thạc sĩ theo QĐ số  1112/QĐ-ĐHNT, ngày 30/10/2014 tại Điều 27

           1. Học viên phải báo cáo với người hướng dẫn và bộ môn quản lý về tiến độ thực hiện đề tài luận văn mỗi quý. Nội dung báo cáo bao gồm: kế hoạch dự kiến, tiến độ và kết quả thực hiện luận văn; đề nghị về các điều kiện thực hiện luận văn; đề nghị thay đổi và bổ sung người hướng dẫn, điều chỉnh tên đề tài, thay đổi đề tài, gia hạn bảo vệ luận văn, bảo vệ sớm luận văn.


           2. Người hướng dẫn có thể từ chối hướng dẫn học viên trong các trường hợp sau:
a. Học viên không liên hệ với người hướng dẫn sau 1 tháng kể từ ngày nhận quyết định giao đề tài;
           b. Học viên không tuân thủ sự hướng dẫn hoặc không hoàn thành kế hoạch nghiên cứu mà không có lý do chính đáng;
            c. Học viên không báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý.
 Yêu cầu học viên đã có quyết định giao đề tài phải liên hệ, báo cáo với GVHD gửi qua mail theo mẫu tại phần II.2 trước ngày 08/10/2018. Nếu Học viên không báo cáo Phòng ĐT SĐH sẽ dừng làm luận văn và học viên phải làm thủ tục đổi đề tài luận văn theo quy định.