Chi tiết thông báo


Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ quý II năm 2019
5/15/2019 10:27:10 AM


Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Q2 năm 2019 vào 2 đợt:
Đợt 1: Ngày 21,22/5/2019 - học viên xem danh sách tại đây : xem file
Đợt 2: Ngày 04,05/6/2019 - học viên xem danh sách tại đây : xem file

Học viên sau khi bảo vệ xong nhận từ Thư ký HĐ: 5 Bản nhận xét, Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn, Phiếu câu hỏi.
1. Chậm nhất 10 ngày sau khi bảo vệ luận văn đạt yêu cầu, học viên phải nộp cho Thư viện Trường cuốn luận văn đã được chỉnh sửa có chữ ký xác nhận của Chủ tịch Hội đồng và Phòng ĐT Sau Đại học.
2. Luận văn được đóng bìa cứng, phần cuối được đóng kèm các văn bản sau:
a. Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn (có ký tên của thành viên có mặt);
b. 5 Bản nhận xét;
c. Bản trả lời các câu hỏi của Hội đồng (có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng)
d. Bản giải trình chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng (có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng);
đ. Đĩa CD chứa nội dung luận văn, trình bày theo quy định của Thư viện Trường.
Hoàn thành khảo sát chương trình đào tạo của khóa học sau bảo vệ (tại đây).
Thời hạn xét tốt nghiệp: 21/6/2019.