Chi tiết thông báo


Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ quý III/2019 - Kinh tế
8/6/2019 3:52:35 PM

Danh sách 73 HV nộp luận văn bảo vệ quý III/2019. HV kiểm tra các nội dung sau:
- Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, ngành đào tạo
- Tên đề tài, số QĐ, GVHD.
- HV nợ học phí, hồ sơ phải hoàn thành trước ngày 09/8/2019 mới được xét bảo vệ.
Thời gian dự kiến bảo vệ sẽ thông báo trước 10 ngày tại web khoa Kinh tế hoặc trong tài khoản của HV (dự kiến 14-21/9), HV thắc mắc phản hồi về P ĐT SĐH email: tiendv@ntu.edu.vn
- Xem danh sách tại đây