Các chương trình đào tạo Thạc sĩ
Đóng

Danh mục học phần tương đương và thay thế của các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Phân công bộ môn quản lý học phần trình độ thạc sĩ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình dành cho khóa tuyển sinh năm 2013 và 2014 (đợt 1)

1. Nuôi trồng thủy sản 

2. Khai thác thủy sản

3. Công nghệ sinh học

4. Công nghệ thực phẩm

5. Công nghệ chế biến thủy sản

6. Công nghệ sau thu hoạch

7. Kỹ thuật cơ khí

8. Kỹ thuật cơ khí động lực

9. Kinh tế nông nghiệp

10. Quản trị kinh doanh

-------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2012

Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2011

Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2009 và 2010