Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn
  
Các chương trình đào tạo Thạc sĩ
Đóng

Danh mục học phần tương đương và thay thế của các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Phân công bộ môn quản lý học phần trình độ thạc sĩ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình dành cho khóa tuyển sinh năm 2013 và 2014 (đợt 1)

1. Nuôi trồng thủy sản 

2. Kỹ thuật khai thác thủy sản

3. Công nghệ sinh học

4. Công nghệ thực phẩm

5. Công nghệ chế biến thủy sản

6. Công nghệ sau thu hoạch

7. Kỹ thuật cơ khí

8. Kỹ thuật cơ khí động lực

9. Kinh tế nông nghiệp

10. Quản trị kinh doanh

-------------------------------------------------------------------------------------

Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2012

Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2011

Chương trình đào tạo thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2009 và 2010