Website các đơn vị
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn
  
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng đào tạo Sau đại học
Đóng

A. Chức năng

Phòng Đào tạo Sau Đại học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, gọi chung là đào tạo sau đại học (SĐH).

B. Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo SĐH.

2. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo SĐH.

3. Tổ chức quảng bá, tuyển sinh SĐH.

4. Tổ chức đào tạo SĐH. 

5. Tổ chức liên kết và hợp tác đào tạo SĐH.

6. Quản lý hồ sơ học viên và nghiên cứu sinh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.