Lịch thi
Đóng
Cao học khóa 2016

Lịch thi kết thúc học phần HK III CH2016 

Lịch thi kết thúc học phần HK II NH16-17 

Lich thi kết thúc học phần giữa HK II NH16-17 

Lich thi kết thúc học phần HK I NH16-17 


Cao học khóa 2015

Lịch thi kết thúc học phần HKIII năm học 2016-2017

Lịch thi kết thúc học phần HKII năm học 2015-2016 

Lịch thi kết thúc học phần HKI năm học 2015-2016 
(CH2014 và CH2015)

Lịch thi Triết học CH2015

Cao học khóa 2014

Lịch thi kết thúc học phần HKII-đợt 2 (Khối ngành Kỹ thuật) 

Lịch thi kết thúc học phần HKII-đợt 2 (Khối ngành Kinh tế) 

Lịch thi kết thúc học phần HKII-đợt 1 

Danh sách thi lại CH2013+CH2014-1