Liên kết website
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn
  
Lịch học
Đóng
Cao học khóa 2018
(Thực hiện tương tự như Học viên CH2017 sau khi đã làm thủ tục nhập học xong) 

Cao học khóa 2017
Thời khóa biểu học kỳ II các lớp CH2017


Lưu ý đối với HV đăng ký học vượt:

            Ngành QLKT chỉ đăng ký với nhóm QL17-4 và QL17-5
            Ngành QTKD chỉ đăng ký với nhóm QT17-6 và QT17-7


Để xem Thời khóa biểu: Học viên Đăng nhập website: https://sinhvien.ntu.edu.vn

Bước 1: Trong màn hình chính, chọn mục “Đăng ký học phần”

Bước 2: Chọn menu “Thông tin đăng ký môn học” -> “Đăng ký học phần”

Bước 3: Xác nhận đăng ký các môn học bắt buộc

Đối với các môn học bắt buộc, Nhà trường đã đăng ký sẵn cho sinh viên, cột Lớp học phần cho biết lớp mà sinh viên sẽ học. Sinh viên có 2 lựa chọn là:

- Nhấn nút  để xác nhận đăng ký học phần (Sinh viên phải xác nhận đăng ký học phần thì mới xem được thời khóa biểu)

- Nhấn nút  để xóa đăng ký (trong trường hợp đã học vượt trước rồi, hoặc điều kiện chưa cho phép học trong học kỳ này)

Đến hết ngày 30/03, nếu sinh viên không xác nhận đăng ký học phần, Nhà trường sẽ tự động xóa sinh viên khỏi danh sách đăng ký.

Đối với đăng ký học tự chọn, đăng ký học lại, đăng ký học bổ sung, học vượt, học viên xem danh sách các lớp học phần được mở tương ứng với môn học, sau đó chọn lớp học phần phù hợp để đăng ký và xác nhận đăng ký 

Thời khóa biểu học kỳ I các lớp CH2017


Cao học khóa 2016

Thời khóa biểu học kỳ III các lớp CH2016 

Thời khóa biểu học kỳ II các lớp CH2016

Thời khóa biểu học kỳ I các lớp CH2016

Lịch học TRIẾT HỌC CH2016