Lịch học
Đóng
Cao học khóa 2018

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I CAO HỌC 2018 ĐỢT 2

THỜI KHÓA BIỂU TRIẾT HỌC CAO HỌC 2018 ĐỢT 2

Đăng ký học cùng các lớp CH2017 thực hiện các bước như hướng dẫn Học viên CH2017  

Cao học khóa 2017
Thời khóa biểu học kỳ Hè các lớp CH2017


Để xem Thời khóa biểu: Học viên Đăng nhập website: https://sinhvien.ntu.edu.vn

Bước 1: Trong màn hình chính, chọn mục “Đăng ký học phần”

Bước 2: Chọn menu “Thông tin đăng ký môn học” -> “Đăng ký học phần”

Bước 3: Xác nhận đăng ký các môn học

Nhà trường đã đăng ký sẵn cho sinh viên, cột Lớp học phần cho biết lớp mà sinh viên sẽ học. Sinh viên có 2 lựa chọn là:

- Nhấn nút  để xác nhận đăng ký học phần (Sinh viên phải xác nhận đăng ký học phần thì mới xem được thời khóa biểu)

- Nhấn nút  để xóa đăng ký (nếu không tham gia học kỳ này)

Đến hết ngày 06/07, nếu sinh viên không xác nhận đăng ký học phần sẽ không xem được TKB.

Đối với đăng ký học tự chọn, đăng ký học lại, đăng ký học bổ sung, học vượt, học viên xem danh sách các lớp học phần được mở tương ứng với môn học, sau đó chọn lớp học phần phù hợp để đăng ký và xác nhận đăng ký 

Thời khóa biểu học kỳ I các lớp CH2017


Cao học khóa 2016

Thời khóa biểu học kỳ III các lớp CH2016 

Thời khóa biểu học kỳ II các lớp CH2016

Thời khóa biểu học kỳ I các lớp CH2016

Lịch học TRIẾT HỌC CH2016