Đào tạosdhsdhsl2sl3sl4sl9
  
Liên hệ trực tuyến
Đóng
ĐỊA CHỈ:
 TẦNG 3 - TÒA NHÀ ĐA NĂNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
09 - TÔN THẤT TÙNG


CV: 
Nguyễn Thị Thu Nga

Thông tin tuyển sinh SĐH
Kế hoạch đào tạo tiến sĩ

Liên hệ: 0258 626 2966
 0914  217  227
ngantt@ntu.edu.vn

CV: Hoàng Hà Giang
Thông tin tuyển sinh SĐH
Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật

Liên hệ: 0258 626 2966
0937230661
gianghh@ntu.edu.vn

CV: Trần Thị Thu 

Kế hoạch đào tạo các lớp CH
Tiếng Anh B1, B2
Liên hệ: 0258 626 2966
  0932  750  197
thutt@ntu.edu.vn

ThS. Đặng Văn Tiên
 Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế
Xét tốt nghiệp, cấp bằng ThS, TS

Liên hệ: 0258 626 2966
0987 531 713
tiendv@ntu.edu.vn
  
Video Lễ Tốt Nghiệp
Đóng
                       
Lễ TN Thạc sĩ, Tiến sĩ 2018  


LỄ TN CAO HỌC NORHED 2017

 
  
Bài viết - Tin tức
Đóng
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ

Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đai học luôn luôn được các cơ sở giáo dục đại học, người học và xã hội quan t...

  
Ngoại ngữ
Đóng

    THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI  

  TIẾNG ANH: CẤP ĐỘ B1, B2

  
Trang Facebook
Đóng
  
HÒM THƯ GÓP Ý
Đóng
Norhed project
Đóng
QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI BIỂN
VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  
Giới thiệu ĐH Nha Trang
Đóng