Đào tạosdhsdhsl2sl3sl4sl9
  
Liên hệ trực tuyến
Đóng
CV: Nguyễn Thị Thu Nga
Thông tin tuyển sinh SĐH
Kế hoạch đào tạo tiến sĩ

Liên hệ: 02583  832  072
 0914  217  227
ngantt@ntu.edu.vn

CV: Hoàng Hà Giang
Thông tin tuyển sinh SĐH
Luận văn thạc sĩ ngành kỹ thuật

Liên hệ: 02582  471  372
0937230661
gianghh@ntu.edu.vn

CV: Trần Thị Thu 

Kế hoạch đào tạo các lớp CH
Tiếng Anh B1,B2

Liên hệ: 02582  471  372 
  0932  750  197
thutt@ntu.edu.vn

CV: Đặng Văn Tiên
 Luận văn thạc sĩ ngành kinh tế
Công tác tốt nghiệp

Liên hệ: 02583  832  072
0987 531 713

tiendv@ntu.edu.vn
  
Khoa, viện đào tạo
Đóng
 Viện Nuôi trồng thủy sản

 Viện KH CN khai thác thủy sản

 Khoa Công nghệ thực phẩm

 Viện CN sinh học và Môi trường

 Khoa Cơ khí

 Khoa Kỹ thuật giao thông

 Khoa Kinh tế


 Khoa Kế toán - Tài chính


 Khoa Xây dựng

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa Điện - Điện tử

 Khoa Ngoại ngữ

 Khoa Khoa học XH & Nhân văn
  
Video Lễ Tốt Nghiệp
Đóng
                       
Lễ TN Thạc sĩ, Tiến sĩ 1 2017  


LỄ TN CAO HỌC NORHED 2017

 
  
Bài viết - Tin tức
Đóng
Cách viết phần Phương pháp của một bài báo khoa học
Cách viết phần Phương pháp của một bài báo khoa học

Bài viết này được lấy từ nguồn Blog của GS Nguyễn Văn Tuấn, Viện nghiên cứu y khoa Garvan, Australia. Người đã từng đến...

  
Tra cứu
Đóng
                                                    
                           Tra cứu thông tin học viên                        Tra cứu thông tin cựu học viên
                             (TKB, Lịch thi, Điểm thi)     (Thông tin học viên đã tốt nghiệp)


  
Ngoại ngữ
Đóng

           

    THÔNG TIN NGOẠI NGỮ

  TIẾNG ANH: CẤP ĐỘ B1, B2

  
Trang Facebook
Đóng
  
HÒM THƯ GÓP Ý
Đóng
Norhed project
Đóng
QUẢN LÝ HỆ SINH THÁI BIỂN
VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  
Giới thiệu ĐH Nha Trang
Đóng