Tin tức sự kiện
Đóng

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Ngày đăng: 04-05-2015 / Đăng bởi: Khoa Xây dựng

   CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG                                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

                                                                                                      Khánh Hòa, ngày 12 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG NHIỆM KỲ

Đại hội Chi bộ Khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015 – 2017 họp ngày 12 tháng 4 năm 2015 tại phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang.

Đại hội có mặt 10 đảng viên trên tổng số 10 đảng viên được triệu tập.

Sau khi nghe báo cáo chính trị do Chi ủy nhiệm kỳ 2013 - 2015 trình bày, nghe báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2013 - 2015, qua thảo luận, Đại hội thống nhất

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 2013 – 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 2015 – 2017:

1.     Công tác đào tạo

- Mỗi năm mở ít nhất 01 lớp ngắn hạn.

- Đến năm 2017, có ít nhất 01 học phần được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng anh.

- Động viên và khuyến khích cán bộ trẻ trong Khoa tích cực học tập không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, biên dịch và biên soạn bài giảng đưa lên thư viện số.

- Hàng tháng tất cả các Bộ môn đều tổ chức sinh hoạt học thuật.

- Mỗi năm tổ chức ít nhất 01 cuộc thi Olympic dành cho sinh viên như môn Sức bền vật liệu, Cơ học đất, Vẽ kỹ thuật hay các cuộc thi thiết kế.

- Cán bộ giảng dạy trẻ sẽ được bộ môn dự giờ nhằm góp ý nâng cao chuyên môn và năng lực sư phạm.

- Tiếp tục duy trì câu lạc bộ tin học chuyên ngành.

- Chuẩn bị các bước để xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cầu đường.

2.     Công tác khoa học công nghệ

- Mỗi năm có từ 01 ÷ 02 đề tài cấp Trường, cấp Bộ hoặc tương đương.

- Phấn đấu mỗi năm đều có ít nhất 01 hội thảo về chuyên môn hoặc đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Mỗi năm đăng từ 2 ÷ 4 bài báo ở các tạp chí uy tín trong nước, quốc tế và có từ 01 ÷ 02 hợp đồng chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng 01 nhóm nghiên cứu khoa học trong Khoa có kết hợp với một số khoa hoặc đơn vị khác ngoài trường.

- Bộ môn Cơ kỹ thuật và Cơ sở xây dựng tiếp tục tập trung nghiên cứu các đề tài về hàn ma sát và vật liệu xây dựng. Bộ môn Kỹ thuật xây dựng tập trung nghiên cứu tối ưu hóa kết cấu, Ứng dụng các công cụ tính toán kết cấu, thể hiện bản vẽ để tự động hóa thiết kế kết cấu theo tiêu chuẩn VN.

- Rà soát lại các hướng nghiên cứu và xây dựng 01 hướng nghiên cứu cụ thể có tính khả thi, có khả năng cho ra sản phẩm cuối cùng.

3.     Công tác hợp tác đối ngoại

- Hàng năm, tổ chức ít nhất 01 hoạt động giao lưu với các doanh nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

- Hợp tác với 01 công ty thuộc lĩnh vực xây dựng trong nghiên cứu, tiếp nhận sinh viên thực tập và làm việc tại công ty.

- Hoàn thiện trang web của Khoa và Bộ môn, đưa thêm thông tin cá nhân, thêm một số tiện ích, cập nhật thường xuyên các thông tin hoạt động của Khoa.

4.     Công tác xây dựng cơ sở vật chất

- Hoàn thành dự án phòng thí nghiệm Cơ học đất.

- Kiến nghị nhà trường đầu tư thêm một số thiết bị để kết hợp khai thác các thiết bị sẵn có.

- Liên kết với ít nhất 01 cơ sở bên ngoài nhằm khai thác hiệu quả các máy móc sẵn có trong đơn vị.

5.     CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

5.1 Công tác tư tưởng

- Giữ vững sự ổn định của Khoa, bám sát diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng và sinh viên trong Khoa, kịp thời điều chỉnh những biểu hiện lệch lạc. Triển khai nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động khác theo chủ trương chung của Trường.

-  Thúc đẩy CBVC & SV trong Khoa tích cực hưởng ứng các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, thông qua việc thực hiện "Mười điều cấm đối với CBVC" và "Bảy điều HSSV Trường ĐHNT không được làm".

- Tiếp tục hưởng ứng chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chi tiêu hợp lý để cải thiện đời sống và có tích lũy xây dựng Trường. Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.

- Tiếp tục triển khai chương trình phòng chống tội phạm của Khoa theo từng năm học. Phát hiện và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

- Cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa Chi bộ, Chính quyền, Công đoàn, Đoàn TN và các đoàn thể của Trường nhằm mục đích phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Hưởng ứng các phong trào thi đua do Nhà trường phát động.

5.2 Công tác tổ chức – cán bộ

- Phấn đấu cuối năm 2017 có thêm từ 01 ÷ 02 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 04 thạc sĩ.

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện và nhân lực để mở thêm ngành Kỹ thuật Cầu đường.

- Đến năm 2017, tất cả giảng viên trong Khoa đều có trình độ thạc sĩ.

- Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ xin được học bổng nước ngoài.

- Phát triển đội ngũ cán bộ của Khoa bằng cách tuyển giảng viên mới, đồng thời nâng cao trình độ cho đội ngũ đang có.

5.3 Công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Trường

- Hàng năm phấn đấu đạt Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên đạt danh hiệu hoàn thành nhiệm vụ, tối thiểu 40% Đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho CBVC và SV có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phấn đấu bồi dưỡng mỗi năm kết nạp ít nhất 01 CBVC và 02 SV.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Tiến hành một số buổi sinh hoạt chuyên đề theo tình hình thực tế của Khoa.

5.4 Công tác đoàn thể, vận động và chăm lo đời sống CBVC

- Lãnh đạo Công đoàn Khoa và Đoàn Khoa triển khai các công tác phong trào, văn nghệ theo kế hoạch chung của Trường.

- Công đoàn Khoa tiếp tục triển khai các kế hoạch cụ thể trong từng năm, làm tốt công tác chăm lo đời sống CBVC, vui chơi, hiếu hỷ.

5.5 Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Tiếp tục phổ biến 02 câu chuyện về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng.

- Tăng cường các buổi báo cáo chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đánh giá việc thực hiện “Các chuẩn mực hoạt động giảng dạy” và “07 qui tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động” vào các buổi sinh hoạt của Chi bộ.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Chi ủy Chi bộ khoa Xây dựng.

III. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của quần chúng và các đảng viên đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Chi ủy Chi bộ khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015 – 2017, gồm các đồng chí Phạm Bá Linh, Nguyễn Thắng Xiêm, Dương Đình Hảo.

V. Thông qua kết quả bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XX, gồm các đồng chí:

1.     Phạm Bá Linh

2.     Nguyễn Thắng Xiêm

3.     Dương Đình Hảo

4.     Dương Tử Tiên

5.     Bạch Văn Sỹ (dự khuyết)

VI. Giao Chi ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2017 tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể, của quần chúng và đảng viên, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội; căn cứ Nghị quyết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ và viên chức tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30, ngày 12 tháng 04 năm 2015.

                                                          ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA XÂY DỰNG

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh