Tin tức sự kiện
Minimize
TCVN về nền móng
Các tiêu chuẩn hiện nay về nền móng
TCVN về Dự toán
Các tiêu chuẩn hiện nay về dự toán
TCVN 9395:2012 - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu Cọc khoan nhồi
Được chuyển đổi từ TCXDVN 326:2004
TCVN 9394:2012 - Thi công và nghiệm thu đóng và ép cọc
Tiêu chuẩn được chuyển đổi từ TCXDVN 286:2003.
Danh sách tiêu chuẩn được thay thế theo quyết định 212-QĐ-BXD
Thông báo tình trạng các Tiêu chuẩn trong danh mục Tiêu chuẩn ngành Xây dựng đã hết hiệu lực (đợt 1)
Danh sách các Tiêu chuẩn Xây dựng bị hủy bỏ hoặc bị thay thế.
TCVN 5593 : 1991 Công trình xây dựng dân dụng. Sai số hình học cho phép.
TC quy định các sai số hình học khi thi công công trình dân dụng
TCXDVN 358:2005 - Cọc khoan nhồi: phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm. Ngoài ra tiêu chuẩn còn được áp dụng cho các cấu kiện móng bê tông khác có đặc sẵn các ống đo siêu âm như: giếng chìm, tường trong đất, cọc ba-ret và các móng khối bê tông chôn trong đất.
TCXDVN 194:2006 - Công tác khảo sát địa kỹ thuật nhà cao tầng
- Tiêu chuẩn này là cơ sở để lập phương án khảo sát địa kỹ thuật (KSĐKT) phục vụ thiết kế và thi công nền móng nhà cao tầng. - Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 194 : 1997.
TCXDVN 391:2007 - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên bê tông
Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn TCVN 5592:1991 - Bê tông nặng - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
12