Chi tiết thông báo
Minimize

Danh sách dự kiến sinh viên hết hạn đào tạo đối với K52 đại học và K54 cao đẳng
12/3/2018 2:55:36 PM

Căn cứ Quy chế đào tạo, PCTCTSV phối hợp với các kho/viện đã hoàn thành danh sách dự kiến sinh viên hết hạn đào tạo đối với K52 đại học và K54 cao đẳng. Thừa ủy quyền của HT, PCTCTSV đề nghị các khoa viện thông báo để sinh viên cho ý kiến phản hồi. PCTCTSV tiếp nhận ý kiến phản hồi đến hết ngày 07/12/2018. Sau thời gian trên Phòng sẽ trình HT ký ban hành quyết định và danh sách chính thức.
File danh sách dự kiến