Chi tiết thông báo
Minimize

Danh sách sinh viên đủ và không đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp - K58, Đại học chính quy
2/18/2020 4:08:13 PM

Khoa Xây dựng thông báo danh sách sinh viên khóa 58, bậc học Đại học - hệ chính quy, đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp theo file đính kèm bên dưới.
1. DSSV đủ điều kiện làm đồ án tốt nghiệp.
Lưu ý: Các bạn sinh viên nếu đã qua các học phần nhưng học phần đó vẫn còn nợ, SV cần làm đơn chuyển mã học phần nộp cho cô Hương phòng Đào tạo Đại học.