Menu Bộ môn Cơ kỹ thuật
Đóng
  
Nhân sự
Đóng

TS. Trần Hưng Trà

- Lý lịch khoa học

- Trưởng bộ môn

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Thủy sản Nha Trang, 1998

- Thạc sỹ Đại học Thủy sản Nha Trang, 2003

- Tiến sỹ Đại học Công nghệ Nagaoka, Nhật Bản, 2010

- Phụ trách môn học: Sức bền vật liệu, Vật liệu kỹ thuật, Cơ học vết nứt.

- Email: tra@ntu.edu.vn

TS. Lê Nguyễn Anh Vũ

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, 2005

- Thạc sỹ Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, 2008

- Tiến sĩ Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan, 2017

- Phụ trách môn học: Cơ học chất lỏng, cơ học lý thuyết, Cơ học ứng dụng

- Email: vulna@ntu.edu.vn

ThS. Lê Công Lập

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Bách khoa TP HCM, 2005

- Thạc sỹ cơ khí Đại học Ulsan, Hàn Quốc, 2009

- Thạc sỹ kinh tế Đại học Northwestern-Polytechnic, Mỹ, 2011
- Nghiên cứu sinh Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

- Phụ trách môn học: Phương pháp phần tử hữu hạn, Kinh tế xây dựng,Quản trị sản xuất.

- Email: laplc@ntu.edu.vn

ThS. Dương Đình Hảo

- Lý lịch khoa học 

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Nha Trang, 2009

- Thạc sỹ Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2014

- Phụ trách môn học: Cơ học lý thuyết, Cơ học ứng dụng, Cơ học chất lỏng.

- Email: dinhhao@ntu.edu.vn

ThS. Trương Đắc Dũng

- Lý lịch khoa học

- Giảng viên

- Kỹ sư Đại học Nha Trang, 2009

- Thạc sỹ Đại học Ulsan Hàn Quốc, 2014

- Phụ trách môn học: Sức bền vật liệu, Cơ học ứng dụng, Cơ học kết cấu 1.

- Email: dungtd@ntu.edu.vn