Menu Tổ chức
Đóng
  
Chi bộ
Đóng

Chi bộ khoa Xây dựng thành lập cùng với sự thành lập của khoa Xây dựng, 


Danh sách Đảng viên trong Khoa:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Email

1

Phạm Bá Linh

Phó bí thư

BM KT xây dựng

phambalinh@gmail.com

2

Nguyễn Thắng Xiêm

Bí thư

BM CS xây dựng

nguyenthangxiem@gmail.com

3

Lê Văn Bình

BM CS xây dựng

binhkttt@gmail.com

4

Dương Đình Hảo

BM Cơ kỹ thuật 

dinhhaontu@gmail.com

5 Dương Tử Tiên   BM CS xây dựng
duongtutien@gmail.com

6

Phạm Xuân Tùng

BM KT xây dựng

gibehemoth@gmail.com

7 Bạch Văn Sỹ   BM KT xây dựng
bachsyntu@gmail.com
8 Lê Thanh Cao   BM KT xây dựng
caolema@gmail.com
9 Mai Nguyễn Trần Thành   BM CS xây dựng maithanhntu@gmail.com
10